A reformáció 500. évének jegyében a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs munkacsoportja figyelmét a vegyes házasságban élő (katolikus és más felekezetű) családokra irányítja. Ennek szellemében t0bb városban tartunk család- és párkapcsolat-építő kétnapos rendezvényeket. Az őszi sorozatból az első ilyen alkalom Sepsiszentgyörgyön zajlott szeptemberben, a következőre Marosvásárhelyen került sor, a harmadikat Kolozsvárra tervezik november 17–18-án, a negyediket november 25-én Brassóban. Az ökumenikus sorozat támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) -Reformációs Emlékbizottság.

A háromszéki ökumenikus lelkigyakorlaton a belvárosi Szent József-plébánián Maros, Brassó és Kovászna megyei házaspárok, illetve egy jegyben járó pár vett részt. A rendezvény Bakó Mária családpasztorációs munkatárs, illetve Kozma Ferenc–Bagoly Emese szervezésében jött létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.

A sepsiszentgyörgyi születésű, jelenleg Remeteszegen szolgáló plébános, a Családpasztorációs Központ vezetésével megbízott Szénégető István előadása első felében kibontotta az ökumené témáját a II. vatikáni zsinat szellemében. Kiemelte: a családnak nemcsak az egyház felé, hanem az emberi társadalom felé is nyitottnak kell lennie, továbbá: „szavukkal és példájukkal a szülőknek kell elsősorban hirdetniük az evangéliumot a gyermekeiknek”. A vegyes házasságból fakadt családok kötelessége a közös keresztség követelményeinek megfelelően hirdetni Krisztust; s nem könnyű a feladatuk, az egységen munkálkodni.
Előadása második felében az egymásra figyelés: elfogadás, feddés, elviselés, hitre segítés témakörét bontotta ki. A hangsúly a hogyanon van. Egyensúlynak kell lennie az én, a mi és a mindenki között. Kérdés: mikor alkalmazkodjam, mikor érvényesítsem magam? Hol hagyjam abba egy társkapcsolatban az önérvényesítést, hol kezdjek alkalmazkodni? Ehhez öt jóra van szükség: jóindulatra, jó szándékra, jóakaratra, jóhiszeműségre és a jóra való törekvésre. Ha ezeket folyamatosan, kölcsönösen fenntartjuk, hosszú távon elégedetten és tartós szeretetben tudunk létezni – hangsúlyozta Szénégető István.

A Kozma család, Emese és Ferenc (25 év házasság) kalandos, mesés életútját hallgatva meggyőződhettünk, hogy ha két embert az Isten egymásnak teremtett, még ha sok viszontagság árán is, de a szeretet legyőzi a szeretetlenséget és a káros szenvedélyeket.

A Bagoly család, Melinda és Barna (19 éve házasság) a női és férfi különbözőségeiről beszélt. Kiemelték, válság akkor áll elő, ha meg akarjuk változtatni a másikat. A kompromisszumkötésben segít a párbeszéd, a dialógus. Előadásukban az intelligencia, az érzékenység és a szexualitás női és férfi vetületeit domborították ki. Az intelligencia a nőnél intuitív, a férfinál elvontabb; az érzékenység tekintetében fontosak a kis gesztusok, kis ünnepeket varázsolni a hétköznapokba; a kevés szó néha több. A szexualitás a nő számára nem sokat ér érzelmi töltet nélkül, lassabban, fokozatosan készül fel rá. A férfinál lokalizáltabb, hamarabb történik. A férfi nehezebben nyílik meg – tízből nyolc nő nincs megelégedve a férjével való kommunikáció minőségével –, ezért fontos, hogy a nő segítsen neki a minél több minőségi idő közös megélésében. Különbséget kell tenni a gyengeség és a különbözőség között. Fontos, hogy meg tudjuk őrizni a csodálatot a másik lélek iránt, úgy tekinteni egymásra, ahogy Isten tekinthet reánk. Örömet, gazdagságot is jelenthet a másság.

Az egység lelkiségét a Fokolár Mozgalomban Mihály Magdolna és Csaba ismertette, és saját életükből vett példákkal támasztották alá. A Fokolár-lelkiség a második világháború idején egy észak-olaszországi városban, Trentóban született meg. Chiara Lubich 1943-ban egy bombariadó alatt társaival a gyertyafénynél felnyitotta az Evangéliumot, amely Jézus halála előtt mondott imájánál tárult ki: „Atyám, legyenek mindnyájan egy.” Közben dúlt a háború, megsemmisültek a fiatal szívek ideáljai, otthonaik romokban álltak, a házasság előtt álló vőlegények a fronton maradtak. A fiatalok elhatározták, hogy Istent teszik életük ideáljává, megfogadták egymásnak, hogy Jézus tanítása szerint készek az életüket adni egymásért. Lassan az egész világon elterjedt a lelki közösség, amely segít a keresztényeknek az emberiség közös hivatásának, az egységnek a megvalósításában. Az évek során Máriapolik, Mária-városok alakultak ki, ahol családok és szerzetesek az egységet élik. Három közülük ökumenikus: Németországban az Augsburg melletti Ottmaring, Svájcban Baar, Nagy-Britanniában Welwyn Garden City. A sepsiszentgyörgyi közösségben is egyetlen nagy családnak érzik magukat a katolikusok, ortodoxok, reformátusok, unitáriusok és evangélikusok.

Pál Tünde unitárius pasztorálpszichológus “Bibliai alapok a különbözőségeinkről, adományainkról, az Isten felé fordulásunk” címmel tartott előadást, és gyakorlati feladatokkal is ellátta a házaspárokat.

Bakó Marika lelkigondozó a különbözőségeinkre mint erőforrásokra mutatott rá, és interaktív párkapcsolati feladatokkal segített ráhangolódni a témára. A lelkigyakorlat Incze Zsolt református esperes és Szabó Lajos kanonok-plébános áldásával ért véget. Józsa Zsuzsanna

Az ökumenikus sorozat támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) – Reformációs Emlékbizottság.

Az eseményen készült fotók galériánkban tekinthetők meg.

A résztvevők beszámolóiból:

“Úttörő vállalkozásba kezdett a marosvásárhelyi Családpasztorációs Központ: olyan lelkigyakorlatos hétvégéket szervezett meg négy erdélyi városban, mely rendkívüli bátorságra vallott és korunk kresztény Európájának egyik legégetőbb kérdését célozta meg. A másságok kezelése a keresztény házasságban az idők kezdetétől sok feszültséget szültek: súrlódások, konfliktushelyzetek, törések alakultak ki a párkapcsolatokban az évszázadok folyamán, ezek nem egy alkalommal vezettek váláshoz. Sepsiszentgyörgyön a lelkigyakorlatos hétvége szeptemberben volt, erre a központi Szent József plébánia hittantermében került sor, Bakó Marika és a Kozma házaspár közös szervezésében. Izgatottan vártuk a feleségemmel a találkozást, s bár a tömény, hosszú, két napos program első látásra megrökönyödést és tiltakozást váltott ki belőlem, ahogy a folyamat beindult, kezdtem egyre jobban bele melegedni, egyre nagyszerűbben érezni magam. 

Mintegy 10-11 házaspár és két jegyespár vett részt a találkozón Maros, Kovászna, Hargita és Brassó megyéből.

Szénégető István atya előadásában külön hangsúlyozta, hogy a felekezeti különbözőségek okozta feszültségek a keresztény házasságban csak radikális szemléletváltással oldhatók fel fokozatosan, úgy, hogy szeretettel és őszinte érdeklődéssel közeledünk a másik vallása felé, s ezalatt nem próbáljuk a sajátunkat folyamatosan egy képzeletbeli piedesztálra felhelyezni s bizonygatni állandóan, hogy a miénk a legszebb, a legjobb, a legtökéletesebb. Mert ez az egyetlen járható út az igazi ökuménia kiépítéséhez. Ebben a kérdésben Szénégető atya döbbenetes tanúságtétellel szolgált: az egység heti ima alkalmával a helységben levő minden felekezet támogatta anyagilag egy marosvásárhelyi katolikus templom felépítését.

Megrendítő volt a Fokoláre lelkiséghez tartozó Bagoly és a Mihály házaspár tanúságtétele, gazdagabbak lettünk élettapasztalataik megosztása által. Sokszínű volt a másság bemutatása, a felekezeti különbözőségek mellett boncolásra kerültek a férfi s a nő közötti, jellembeli különbözőségek, a nemzetiségi különbözőségek.

Csodálatos volt az a lelki gyakorlat-ima, amely révén egy sajátos időutazásban volt részünk, Jézussal egy bárkában.
A lelki kincsek mellett, melyekkel a szervezők feltarisznyáltak azon a hétvégén, számomra az volt a legnagyobb ajándék, hogy lelki rokonokat fedezhettem fel, új barátságok távlatai bontakoztak ki a végtelenből.” Józsa Attila

**

Egy tatrangi házaspár a rendezvényről elmondta: „A kétnapos hétvégi találkozón jó volt számunkra megtapasztalni azt a kellemes hangulatot, amelyben Isten jelenléte érződött. A különböző korú, más-más felekezethez tartozó, az élet különböző területein tevékenykedő házaspárok, jegyesek hozzászólásaiból, elbeszéléseiből sok hasznos és építő dolgot tanulhattunk. Olyanokat, amelyek a mindennapi életben segíthetnek a kapcsolatainkban, hogy a különbözőségeinkből adódó félreértéseket, vitákat, feszültségeket könnyebben elkerüljük, áthidalhassuk, s a társunkat, embertársainkat jobban megértsük.”