👁‍🗨 2 407

Hálás lenni a gyermekeinkért, rajtakapni őket a jócselekedeteken, bízni bennük – a hétköznapok forgatagában, a stresszes életvitelünk és a rutinfeladataink mellett ez nem könnyű. Mi, szülők, ebben is Isten kegyelmére szorulunk. Ugyanakkor egy-egy jeles nap, ünnep – mint a mai gyermeknap is – megállásra késztet, elgondolkodtat, újratervezésre sarkall, hogy figyeljünk jobban a gyermekeinkre, legyünk hálásak és gyakrabban imádkozzunk értük, áldjuk meg őket! Egy rövid családi liturgia, az együttlétre okot adó rituálé segítség lehet ebben.

Az apró örömök miatt örvendezni, az egymásban megtapasztalt jót kimondani, hálát adni Istennek – tudjuk, hogy a családokban a nap végén erre szakítnak időt. És ez valóban áldást jelent. A latin „bene dicere” jelentése „jót mondani”. Akiről mondjuk, az „benedictus” vagyis „áldott” lesz.

A Katolikus Lexikon szerint az áldás erő amelyet a kézföltétel, a szó vagy valamilyen ajándék közvetít. Az áldás szavai hatékonyak és visszavonhatatlanok, még akkor is, ha Jákob csalafinta módon, egy tál lencséért szerezte meg az atyai áldás szavait, erejét. Az áldás rászáll arra, akire vagy amire adják, s akit megáldanak, maga is az áldás forrásává lesz.

Az áldás olyan, mint egy megelőlegezett szeretetcsomag. Amikor valakit vagy valamit megáldunk, Isten szeretetének erejét hívjuk le rá. Az áldás nem attól van, aki adja, hanem magától Istentől jön, jelen van benne Isten. Ő az ember szabad akaratát tiszteletben tartva olyan mértékben hozza az áldott személyre a jót, amilyen mértékben helyet ad Neki.

Ne spóroljunk az áldással! Amikor csak tehetjük, áldjuk meg szeretteinket, gyermekeinket, párunkat este és eltávozáskor a homlokukra rajzolt kereszt jelével, mondjunk áldást felebarátainkra, testvéreinkre. Az alábbi családi liturgia keretében ezt még inkább megtehetjük.

ELŐKÉSZÜLET:

Összejövünk a család imádkozó helyén, a családi oltár előtt, a „családi szentélyben”, ha van ilyen az otthonunkban. Ha nincs, akkor a nappaliban, vagy a konyhaasztalnál, vagy ott ahol imádkozni szeretnénk. Meggyújtunk egy gyertyát, vagy kiteszünk középre egy kis keresztet, ikont, Szentírást. Megvárjuk egymást és elcsöndesedünk. Az előimádkozó (édesapa vagy édesanya) keresztvetéssel elkezdi a közös imádságot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

ÉDESAPA: Testvérek! Dicsérjük Urunkat, és adjunk hálát Neki, aki magához ölelte és megáldotta a gyermekeket.

VALAMENNYIEN FELELNEK: Áldott legyen az Isten mindörökké!

ÉDESAPA: Amikor a mi Urunk, az Isten Fia, belépett a világba, gyermekként jött közénk, növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. Később szeretettel fogadta és megáldotta a gyermekeket, kiemelte méltóságukat, sőt példaképül állította őket azok elé, akik valóban Isten országát keresik.
A gyermekek azonban rászorulnak a felnőttek segítségére, hogy velük született adományaikat és erkölcsi, szellemi és fizikai képességeiket kifejlesztve szerencsésen eljussanak az emberi és keresztény érettségre. Hívjuk hát le rájuk Isten áldását, hogy mi magunk is szorgosan gondoskodjunk oktatásukról, ők pedig szívesen fogadják a megfelelő tanítást.

Hallgassátok meg testvérek a szent Evangélium szavait szent Márk könyvéből:

„Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. »Hagyjátok – mondta -, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.« Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,13-16)

Vagy egy másik szentírási résszel:

Hallgassátok meg testvérek a szent Evangélium szavait szent Máté könyvéből:

„Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tőle: »Ki a legnagyobb a mennyek országában?« Odahívott egy gyereket, közéjük állította, s azt mondta: »Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.«” (Mt 18,1-6, 10)

ÉDESANYA: Esedezve kérjük Urunkat, Jézust, aki követőinek a mennyek országába való eljutás feltételéül szabta a gyermeki egyszerűséget és tanulékonyságot:

V. Add Urunk, hogy a gyermekekben is Téged fogadjunk.

Urunk Jézus, aki Szűz Máriától születvén megszentelted a gyermekség állapotát is, – add, hogy ezek a gyermekek példádat követve növekedjenek bölcsességben, korban és kedvességben.

V. Add Urunk, hogy a gyermekekben is Téged fogadjunk.

Te a gyermekeknek a szülők és az Egyház által mutatod meg, boldogságot adó szeretetedet, – add, hogy mindazok, akiknek a gondjaira bízzák őket, serényen fáradozzanak lelkük nemesítésén.

V. Add Urunk, hogy a gyermekekben is Téged fogadjunk.

Te a keresztségben mindnyájunkat új gyermekségre szültél újjá, és kitártad számunkra Atyád házának kapuját, – add, hogy bárhová vezetsz is bennünket, mindig alázatos engedelmességgel kövessünk Téged!

V. Add Urunk, hogy a gyermekekben is Téged fogadjunk.

Te már kisgyermekként megtapasztaltad az üldöztetést és a számkivetést, – add, hogy amikor az emberek és az idők gonoszsága szorongatja őket, minden gyermek segítséget és oltalmat találjon Nálad!

V. Add Urunk, hogy a gyermekekben is Téged fogadjunk.

ÁLDÓ KÖNYÖRGÉS:

Úr Jézus Krisztus, te annyira szeretted a kisgyermekeket, hogy azt mondtad: aki őket befogadja, Téged fogad be; hallgasd meg ezekért a gyermekekért (ezért a kisfiúért, kislányért) elmondott könyörgésünket s akiket (akit) elhalmoztál a keresztség kegyelmével, őrizd állandó oltalmaddal, hogy amikor felnőnek (felnő), szabadon valljanak meg Téged hitükben (valljon meg Téged hitében), buzgók legyenek (buzgó legyen) a szeretetben és szilárdan kitartsanak (kitartson) eljövendő országod reményében. Aki élsz és uralkodol mindörökké.

V. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi  kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

ÉDESAPA: Az Úr Jézus, aki szerette a gyermekeket, áldjon meg bennünket és őrizzen meg szeretetében. Ámen.

Ezt követően a szülők egyenként megáldhatják a saját szavaikkal a gyermekeiket, hálát adhatnak értük, az ajándék mivoltukért. Ha nem a saját szavaikkal imádkoznak, akkor használhatják az alábbi, Szentírásból származó áldásokat:

„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és kegyelmezzen néked, fordítsa feléd arcát az Úr, s adjon békét tenéked!” (Szám 6,24-26)

„Legyen velünk az Úr, a mi Istenünk, mint ahogy atyáinkkal volt, ne hagyjon el és ne vessen el minket, hanem hajlítsa magához szívünket, hogy mindenben útjain járjunk, s megtartsuk parancsolatait, szertartásait s rendeleteit, amelyeket atyáinknak meghagyott.” (1Kir 8,57-58)

„Irgalmazzon nekünk Isten és áldjon meg minket! Ragyogtassa arcát felettünk!” (Zsolt 67,2)

„Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsolt 134,3)

„A békesség Istene szenteljen meg titeket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon feddhetetlen Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Tessz, 5,23)

„Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, maga fog titeket – miután kissé szenvedtetek – tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni. Övé a dicsőség és az uralom mindörökkön örökké! Ámen”. (1Pét 5,10-11)

„…növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! Ámen.” (2Pét 3,18)

„Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atyaistentől és Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától igazságban és szeretetben!” (2Ján 1,3)

Összeállította: Kertész Tibor és Marika 

TÁMOGATOM

ADOMÁNYÁVAL MISSZIÓNKAT SEGÍTI

Ha teheti támogassa a munkánkat. Köszönjük!

TÁMOGATOM