„Isten megteremtette az embert, saját képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter. 1.27) – akár ez az ószövetségi igerész is lehetett volna annak a továbbképzőnek a mottója, amelyre immár második alkalommal került sor március 31 és április 2. között a GYEPI Családpasztorációs Szolgálat szervezésében.

A jegyesoktatásban részt vevő párok valamint papok és szerzetesek részére megrendezett továbbképzőnek a székelyudvarhelyi Márton Áron Ifjúsági Ház adott otthont. Az ötlet kivitelezését és a konkrét programok összeállítását Szénégető István családpasztorációs lelkész és Ilyés Erika segítőnővér vállalta fel munkatársaival együtt.

Az idei találkozó témája – „Férfi és nő vagyunk” – magába foglalta mindazt, amit a házasságra készülőknek tudni kell(enne), de a házasságot tudatosan megélők számára is fontos szempontokat tartalmazott. A témát a meghívott előadók és tanúságtevő házaspárok többféle (szakmai, emberi, értelmi és érzelmi, elméleti és gyakorlati stb.) szempontból közelítették meg.

A bibliai férfi- és nőképről Csató Béla marosvásárhelyi esperes tartott előadást, kiemelve a két szerep fontosságát, konkrét példákkal hangsúlyozva a két nem együvétartozását. A bibliai alapok mellett Márton Áron örökségére alapozta az előadását, arra a szellemi hagyományra, amelyet oly kevesen ismerünk, de amelyre olyan nagy szüksége lenne a mai társadalomnak.

A második napot a konkrét esetfeldolgozás, -megbeszélés tette kiemelkedővé. A rugalmas program teret engedett a csoportoknak, hogy együtt dolgozzák ki a bemutatott helyzetre talált lehetséges megoldásokat.

A többször elhangzott kulcsszóból csak egynéhányat emelünk ki, melyek nagymértékben segíthetik a jegyeseket, de a házasokat is a kapcsolat kialakításában és ápolásában.

Az érett kapcsolat előfeltétele az érett személyiség és az érett döntés. Ezáltal tudatosíthattuk, hogy nemcsak a jegyesség, de a házasság is folyamatos döntésekből áll, a szeretet pedig akarati aktus. A jó házasság előfeltételei: önismeret, emberismeret, elkötelezettség, önfegyelem és főleg hit!

A továbbképző nem egy megszokott kurzus fonalát követte, hanem az interaktív programok által lehetőségünk volt egyik szerepből a másikba könnyedén átsétálni: lehettünk mi magunk is jegyesoktatók, ugyanakkor „férfiak és nők”, előadók és hallgatóság, s mindezek által felszabadultabbak, élénkebbek, nyitottabbak.

A saját élményeink segítettek megtapasztalni azt, menynyire fontos a játék, a kommunikáció, az önismeret ahhoz, hogy az emberek magukra és egymásra találjanak. A felszabadult tanulást megerősítette az esti filmklub, a párok szabad ismerkedése és beszélgetése, a könyvismertetők, a kivetített anyagok (például egy felmérés arról, hogy a kamaszok hogyan viszonyulnak a párválasztáshoz és a házassághoz).

Az első nap az ismerkedés és bevezetés, a „beavatás” napja volt, a második a tapasztalásé és a munkáé, a harmadik nap pedig az ünneplés és az összegzés, lezárás, rendszerezés jegyében zajlott és az eukarisztiában csúcsosodott ki.

Ha teljességében nézzük ezt a hétvégét, a hármasság végigkísérhető: értelem-érzelem-akarat, férfi-nő-Isten, test-lélek-szellem vagy akár az egyéni, páros és csoportos tevékenységek váltakozása. Annak ellenére, hogy kurzusnak neveztük, számunkra igazi lelkigyakorlat volt. Ez arra ösztönöz, hogy továbbgondoljuk mindazt, ami ott elhangzott, vagy ami megérintett bennünket, de arra is, hogy saját kapcsolatainkra is oda kell figyelnünk. Csak akkor lehetünk hitelesek mások szemében, ha mi is a krisztusi értékek szerint éljük meg házasságunkat és mindennapjainkat. Juhász András Ernő és Réka

A résztvevők beszámolóiból:

„Nagy öröm volt, hogy Déváról mi is részt vehettünk a székelyudvarhelyi jegyesoktatók továbbképzőjén. Élményekkel, tanulságokkal gazdag hétvégénk volt. Legfőbb tanulság számunkra talán az volt, hogy a jegyesoktatásban nagyon fontos, hogy az említett témát házasságban élő világiak, de papok, szerzetesek is együtt vizsgálják és együtt mutatják is be a házasságra készülőknek.

Első nap a játékos bemutatkozás után Csató Béla marosvásárhelyi főesperes tartott előadást Férfinak és nőnek teremtette címmel. Ebben a Férfi és nő a Bibliában témájú gondolatmenetet vázolta, felelevenítve Dávid, Sára, Jézus Krisztus és a Boldogságos Szűz Mária alakját.

A vacsorát filmklub követte. A „Tucatjával olcsóbb” című vígjáték a családi kapcsolatok harmóniája és a karrier kettősségében fennálló feszültséget tárta elénk. Nyomon követhettük egy tizenkét gyermekes család történetét, ízelítőt kapva egyes konfliktushelyzetek lehetséges megoldására. A filmet meg is beszéltük. A marosvásárhelyi Szász András moderálta beszélgetés a szívet-lelket megmozgató véleménynyilvánításoknak köszönhetően éjfélbe nyúlt.

A második nap délelőttjének előadását a sepsiszentgyörgyi Bagolyné Köllő Melinda és Márton József tisztelendő tartotta „Érett személyiség, érett döntés, érett kapcsolat” címmel. Az elméletet az esetfeldolgozással remekül összehangolva néhány percre mindannyian (tapasztaltak és tapasztalatlanok) jegyesoktatók lehettünk, hiszen a felvetődő problémát ott helyben meg kellett oldani. Számunkra élmény volt a negyedéves szociálpedagógia szakos Lazsádi Csilla rövid előadása is. A kivetített táblázatokon 18 éves fiatalok körében végzett felmérésének egy részét követhettük nyomon. Meglepő, néhol megrendítő eredmények voltak. Az ezt követő bemutatások arról szóltak, hogyan mutatjuk be és dolgozzuk fel a férfi-nő témát jegyeskurzusainkban.

A „Lesznek ketten egy testté” című előadást a kézdivásárhelyi Kertész házaspár, Tibor és Mária mutatta be. A szexualitás érzékeny, de érdekes téma, az előadóknak pedig remekül sikerült a jelenlévőkkel érzékeltetni a probléma fontosságát. Ezt követte a szentmise, majd vacsora után ismét éjszakába nyúló játék, beszélgetés következett.

A vasárnapi kiértékelés után mindenki magába szállhatott a szentmisén, majd érzékeny búcsút véve egymástól hazautaztunk.

Dévára szerencsésen hazaérve az töltött el örömmel bennünket, hogy többé-kevésbé ismerős házaspárok (akik tudtak arról, hogy Udvarhelyen mi végett voltunk) érdeklődtek, hogy mikor fogjuk bemutatni az ott tanultakat. Hiszünk abban, hogy lesz folytatás, mert már ott motoszkál a fejünkben a tinikkel ilyen téren való foglalkozás gondolata. Köszönjük mindannyiótoknak a lehetőséget, és az Úr áldását kívánjuk rátok!” Makai Mónika és István