„Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Jn 6,69)

Jézus „az Isten Szentje”. Szentsége megkülönbözteti Őt mindenki mástól. Ő az egyetlen ember, akiben az istenség egész teljessége lakozik. Erkölcsileg tökéletes. Soha nem vétkezett. Soha senki mást nem kísértett bűnre. Ő maga győzte le a bűnt. A Zsidókhoz írt levélben úgy emlegetik, mint „szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél.” (Zsid 7,26)

Az Ő szentsége számunkra is okot ad a reménységre. Hisz Jézus az Ő áldozatával megfizette bűneink büntetését. Ő az, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk, hogy mi benne Isten igazságossága legyünk (vö. 2Kor 5,21).

Az ember szentsége igazából részesedés Isten szentségéből. Ez a részesedés pedig Krisztus által válik a mienkké a maga teljességében, úgy, miként ezt Szent Pál tanítja: „megtisztultatok, szentek lettetek, és megigazultatok Urunk, Jézus Krisztus nevében, Istenünk Lelke által” (1Kor 6,11). Aki a hitben Vele egyesül, nem csak a „názáreti Jézussal”, az „ács fiával” lép közösségre, hanem az Isten Fiával, magával az Istennel, a Szenttel is.

Krisztus – ha beengedjük szürke, hétköznapi életünkbe – átalakítja azt, rendet rak, meghív bennünket egy új és jobb életre, meghív bennünket az életszentségre.

ELMÉLKEDÉSHEZ, BESZÉLGETÉSHEZ:

– Mit jelent számotokra az életszentség útján való járás, az életszentségben való növekedés a mindennapokban? Beszélgessetek erről!

– Írjatok össze olyan fogalmakat a hétköznapi életből, melyek számotokra és egészen konkrétan a ti házas- és családi életetekben „szent” (pl. „szentírás”, „számunkra a család szent”, „szent a béke” stb.) Hogyan segítenek mindezek abban, hogy Isten Szentségét közelebb érezzétek magatokhoz?

– Minden alkalommal, amikor megvalljuk bűneinket, és életünk egy részét Jézus irányítása alá helyezzük, egyre hasonlóbakká leszünk Hozzá. Egy lelki tükör  segítségével ma szánjatok időt a lelketekben levő bűnök felleltározására, így készülhettek a bűnbánat szentségére, a szentgyónásra!

IMÁDKOZZUNK!

Jézus Krisztus,

Te vagy Isten Szentje. De mégis közel vagy mindenkihez, aki hozzád szól. A trónod előtt álló angyalokkal együtt, én is dicsérni szeretnélek téged: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljő!” (Jel 4,8). Segíts, hogy az engem érő kisebb bosszúságokat és problémákat jelentéktelennek lássam örök szentséged fényében. Tedd minden szavamat és tettemet a Te imádatod cselekedetévé!

Ámen.

AZ IGE FÉNYÉBEN:

Zsolt 16,10-11; Iz 41,14; Mk 1,24; Jn 6,69; ApCsel 3,14; 1Pét 1,19; 2,22; 1Jn 3,5;

JÉZUS NEVÉVEL AZ ADVENTBEN