„Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, legyünk állhatatosak a hitvallásban.” (Zsid 4,14)

Izrael legrangosabb lelki vezetője a főpap volt. A nemzet összes papja és uralkodója közül ő volt az egyetlen, aki évente egyszer, az engesztelés napján bemehetett a Szentek Szentjébe, hogy áldozatot mutasson be a nép bűneiért. A saját bűnei miatti szertartásos megtisztulása után beléphetett a kárpit mögé, amely elválasztotta a szent helyet a Szentek Szentjétől. Ott egy kecskebak vérét ajánlotta fel Istennek, hogy ezáltal még egy évre elfedje Izrael bűneit.

Míg ezeket az áldozatokat minden évben meg kellett ismételni, addig Jézus kereszthalála végső engesztelés lett a mi bűneinkért. Igaz ugyan, hogy maga Jézus Krisztus az áldozatot bemutató pap, de Ő nem sajátmagáért, hanem miérettünk pap, midőn az egész emberiség istendicséretét bemutatja a mennyei Atyának; igaz az is, hogy Ő az áldozat, de miérettünk áldozat, midőn az emberiség bűnei helyett saját magát áldozza fel.

Szent Pál apostol felhívása, hogy „ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt” (Fil 2,5), arra intenek minden keresztény hívőt, hogy amennyire emberileg lehetséges, igyekezzünk ugyanazzal az érzéssel eltelni, amely a mi Üdvözítőnkben is megvolt áldozatának bemutatásakor.

Töltse el lelkünket az Ő mélységes alázatossága, így tudjuk Isten Szent Fölségét imádni, tisztelni, dicséretünket és hálaadásunkat kifejezni iránta. Legyünk mi is vele együtt áldozattá oly módon, hogy megtagadjuk magunkat és követjük az evangélium parancsait.

ELMÉLKEDÉSHEZ, BESZÉLGETÉSHEZ:

A mennyben Jézus a kegyelem trónján ül, készen arra, hogy meghallja imáinkat, és segítsen bennünket a szükség idején. Együtt érez gyengeségeinkkel, mert Ő maga is minden módon kísértésbe esett, akárcsak mi, de bűn nélküli volt. (Zsid 4,15–16). 

– Mindig elérhető számunkra! Ez a vigasztaló igazság arra hív bennünket, hogy bizalommal közelítsünk a kegyelem trónjához, hogy imádjuk Istent és öntsük ki szívünket bizalommal előtte!

– Beszélgessetek arról, hogy miként gazdagítja életeteket, házasságotokat, családotokat Isten az ő papjainak szolgálata által! Imádkozzatok papjaitokért, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök Főpaphoz, akinek szolgálatára szentelték életüket!

IMÁDKOZZUNK!

Drága Jézusunk,

fel sem tudjuk fogni, hogy milyen nagy dolog ez! Kereszthaláloddal elszakítottad a függönyt, amely elválasztott minket Isten jelenlététől, és most közvetlenül Hozzád jöhetünk. Bocsáss meg, hogy oly gyakran megfeledkezünk erről a lehetőségről. Keltsd fel újra bennünk a vágyat, hogy időt töltsünk a Te jelenlétedben, és a Te tróntermed mindennapi valóságában élhessük életünket.

Ámen.

AZ IGE FÉNYÉBEN:

Lev 16,1-34; 1 Tim 2,5; Zsid 4,14-16; 6,19-7,28; 1 Jn 2,1;

JÉZUS NEVÉVEL AZ ADVENTBEN