„A megújult családokért” címmel tartottak konferenciát a családok 2003. szeptember 19-21. között a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. A konferenciát Szénégető István marosvásárhely-remeteszegi plébános és a házaspárokból álló egyházmegye szintű magcsoport szervezte meg.

A találkozó célja az volt, hogy találkozzanak a különböző lelkiségek házascsoportjainak képviselői, ismerjék meg és ezáltal erősítsék is egymást abban, hogy újabb családokat merjenek megszólítani és egy tudatosabb keresztény életre meghívni. Harminc házaspár vett részt a konferencián, de voltak papok, kispapok, szerzetesek és szerzetesnővérek is.

A házaspárok az egyházmegye különféle részeiből érkeztek: Déva, Csernakeresztúr, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Marosvásárhely, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Málnásfürdő, Csíkszentdomokos.

Pénteken 16 órakor a Szentlélek hívásával kezdődött a program, majd Tamás József püspök nyitotta meg a konferenciát, azt követően Csató Béla, az egyházmegye családreferense, marosvásárhelyi főesperes köszöntötte az egybegyűlteket. Mindketten hangsúlyozták az egyházmegyéhez tartozó családok megújulásának fontosságát.

A megnyitó után az Olaszországból érkezett tanárok — Renzo Bonetti, Giorgio Mazzanti, Francesco Pilloni — beszéltek a párkapcsolat és a család bibliai és teológiai vonatkozásairól. A vacsora után közvetlenebb beszélgetés alakult ki a vendégek és a házaspárok között. A külföldi tanár-vendégek több új pasztorációs módszert és lehetőséget csillantottak fel a résztvevők előtt.

Szombat délelőtt Nagy József gyulafehérvári biblikum-tanár tartott előadást „Isten apai és anyai vonásai az Ó- és Újszövetségben” címmel. Ezután Böjte Mihály testvér, kolozsvári ferences, egy házaspár bevonásával arról beszélt, hogy egyházunk dokumentumai, különösen a főegyházmegye családdal foglalkozó zsinati dokumentuma milyen tanítást tár elénk a házasságról és a családról.

Ezek után kiscsoportos beszélgetés következett, melyben a résztvevők arról beszéltek, hogy mit várnának el az egyházmegyétől a családokkal való foglalkozásban, s ugyanakkor arról is szó esett, hogy ebben ki milyen feladatot vállalna. Délután a házaspárok imádságos együttlétére, kapcsolatukat elemző, kiértékelő beszélgetésre nyílott lehetőség. Ezt egy munkalap alapján végezték, majd utána a kiscsoportban megosztottak ebből egy-két tapasztalatot. A szentmise és a vacsora utáni kiscsoportos kiértékelőn minden kiscsoport beszámolt az általa megvitatott témákról.

Vasárnap egy csíkszeredai házaspár — Nagy Tibor és Kolumbán Ildikó — osztotta meg párkapcsolata történetét a jelenlévőkkel, ezután ismét volt egy alkalom a párban való beszélgetésre, majd a kiscsoportban való megosztásra. Ez idő alatt a jelen lévő papok és kispapok egy külön kiscsoportban beszélgettek.

A konferencia zárómomentuma a szentmise volt, melyen Tamás József püspök prédikált. Szentmise után ebéd következett, majd a konferencia résztvevői a kegytemplomban a Szűzanya közbenjárását kérték a családok megújulásáért. (Kicsi István)

***

Üzenet a gyulafehérvári egyházmegye házaspárjaihoz, papjaihoz és minden jóakaratú embertestvérünkhöz

Örömmel szeretnénk beszámolni a Csíksomlyón 2003. szeptember 19-21-én, „A megújult családokért” címmel megtartott evangelizációs konferenciáról, melynek résztvevői házaspárok, családosok, papok és szerzetesek voltunk az erdélyi egyházmegyéből.

Megtapasztaltuk, hogy bár különböző gondokkal küzdünk, mégis közös vágyunk a családok egysége, célunk ennek építése. Úgy érezzük, hogy gondjainkat, örömeinket közösbe téve, könnyebben tudjuk megélni hétköznapjainkban az evangéliumot. Célunk ugyanakkor az is, hogy családunkat egyháziassá és egyházunkat családiassá alakítsuk. Remény ébredt szívünkben, és elhatároztuk, hogy minden évben megrendezzük egyházmegyei szinten a házaspárok és családok találkozóját. Néhányan közülünk a Szentlélek segítségével konkrét egyházi kezdeményezésbe szeretnének fogni. Titeket is, az egyházmegye minden családját, és minden jóakaratú embert meghívunk, hogy segítsetek ennek az egységnek az építésében!

A Szervezők