Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Szent Bálint napjának környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A Házasság hetét mára már 4 kontinens 21 országában ünneplik, Magyarországon idén a 16. alkalommal szervezik meg. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2012 óta szervezzük meg az ehhez kapcsolódó programokat.

A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A Házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat.

Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.

Bátorítunk minden templomi közösséget, plébániát, hogy saját programokkal, előadások tartásával, házaspáros alkalmak szervezésével csatlakozzanak a mozgalomhoz. Biztatunk minden házaspárt, hogy ezen a héten keressenek alkalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetüket és elköteleződésüket megerősítsék.

Házasság hete eddigi erdélyi programjainak összefoglalása idéntől itt a honlapunkon lesz hamarosan megtekinthető. Igyekszünk az ebből az alkalomból szervezett eseményeket, rendezvényeket bemutatni, ötleteket adni a házasság megünnepléséhez – és nemcsak a Házasság hetében.

Ünnepeljük meg házasságunkat! Imádkozzunk boldog, elkötelezett, sikeres, tartós, szentségi házasságokért, amelyekben Isten segítségével nő és férfi egyaránt a helyén van és boldog!

A Házasság Hete kapcsán további információkat találnak a hazassaghete.hu  és a marriageweek.ro oldalon is.

Próbáltunk összeállítani egy ötletlistát azok számára, akik a helyi közösségükben, plébániájukon akarnak programokat, rendezvényeket szervezni a Házasság Hetén. A lista kiegészíthető, bővíthető!

 • Figyeljünk arra, hogy a Házasság Hete programjain minden generációt megszólítsunk!

 • A barátaink, ismerős házaspárok meghívása mellett, missziós szívvel közeledjünk az ismeretlenek, a közösségünktől eltávolodottak fele is.

 • Amit szervezünk, legyen egységben plébániánk pasztorális célkitűzéseivel. Tartalmilag kapcsolódjon a Házasság Hete központi mottójához.

 • Törekedjünk sokszínűségre az üzenet átadása során.

 • Néhány ötlet annak kapcsán, hogy mit szervezhetünk:

  lelki programok: szentmise, ökumenikus istentisztelet, közös ima a házasságért, szentségimádás, házaspárok megáldása stb.

  ünnepi est – bál gyertyafényes vacsorával, játékos est ahol a házaspárok sokat lehetnek kettesben;

  kerekasztalbeszélgetés, fórum;

  előadás, tanúságtétel;

  gyors randi párkereső fiataloknak, vagyis lehetőség, hogy több különböző randipartnerrel is beszélgessenek. Esetleg köztük lehet az is, akivel aztán egy egész életet fog együtt tölteni…

  műhelymunka, interaktív beszélgetős/mozgásos est, akár egy-egy film vagy történet, mese kapcsán;

  közös délután társasjátékokkal;

  házascsoportok találkozója;

  programok, együttlétek, tanítási időben iskolai foglalkozások fiataloknak/gyerekeknek, jegyeseknek párkapcsolatról, családi életről;

  – a Házasság Hetét népszerűsítő rádió- illetve tévéműsorok, újságcikkek az írott sajtóban, sajtótájékoztatók, cikkek, bejegyzések, plakátok a közösségi oldalakon;

  idézetes, kapcsolatjavító ötleteket népszerűsítő szórólapok, kártyák, könyvjelzők nyomtatása, ezek szétosztása forgalmas helyeken (könyvtárakban, könyvesboltokban, templomok bejáratánál stb.);

  házasságról, párkapcsolatról szóló könyvek vására, „vak ajándék” könyvek (a házaspárok „látatlanban” kölcsönözhetnek egy-egy kötetet, és csak otthon derül ki, hogy pontosan mit is emeltek ki a meglepetéskosárból);

  beszélgetős est, ahol házaspárok a „fogadóba” betérőkkel párkapcsolatuk egy-egy mozzanatát, időszakát osztják meg a feltett kérdések alapján;

  zenés, irodalmi összeállítás;

  „szerelmes kalandtúra”, amikor a házaspároknak több napon át különböző érdekes, de főként kapcsolatépítő próbákat kell teljesíteniük;

  • Érdemes a megvalósítható minimumra törekedni! A kevesebb, de nyugodt, letisztult és minőségi – az több!

  • Ami létrejön és megvalósul, azt be kell építeni a templomi közösségbe, hirdetésekbe, a liturgiába.

  • Figyeljünk oda a hírverésre! Sok házaspárt el lehet érni plakátok, szórólapok segítségével, vagy akár hírlevélben, plébániai értesítőben, de még többet a világhálón, a plébánia közösségi oldalán.

  • Érdemes lenne egy házas- és családos programokért felelős csapatot alakítani a plébánián, akikkel majd hosszú távon is együtt lehet gondolkodni, tervezni, együtt más plébániai házas- és családos programokat is megszervezni.

HITVALLÁS HÁZASSÁG HETÉRE

1. Hisszük, hogy a házasságot Isten teremtette és emelte Krisztus által a szentség méltóságára a megkeresztelteknek. A házasság természeténél fogva szövetség és kötődés egy férfi és egy nő között, melyet szabadon, szeretettel vállalnak. Ez a szövetség hűség, megbonthatatlan egység és nyitottság az életre.

2. Hisszük, hogy a szexuális együttlét jellegénél fogva teremtő és összekötő, és – egységben Egyházunkkal, a mi értelmezésünk szerint – kizárólag házasoknak van fenntartva.

3. Hisszük, hogy a szexuális együttléttel történő visszaélés radikálisan káros a testre, a lélekre, pszichénkre és a civilizációra is. Hisszük, hogy természetünk következtében meg kell őriznünk a tisztaságot józansággal, mértéktartással a ruházkodásban és kapcsolatainkban.

4. Hisszük, hogy a gyermekeknek joguk van a fogantatásra, az életre és a családban való növekedésre a férj és feleség szerető egyesülésében.

5. Hisszük, hogy a szülőknek, az élet ajándékánál és a gyermekeik iránti szereteténél fogva abszolút elsődleges joguk és nem feladható kötelességük nevelni és megvédeni őket.

6. Hisszük, hogy az emberi életet védeni kell a fogantatás pillanatától kezdve egészen a természetes halálig.

7. Hisszük, hogy a minden ember által vágyott boldogság, szeretet és szabadság, az egyetemes emberi jólét, családjaink léte ezen Isten-adta igazságoktól függ. Ezért megígérjük, hogy megtartjuk és továbbadjuk ezeket az igazságokat és ennek érdekében készek vagyunk dolgozni az ember, a házasok és családok ügyéért a társadalomban és az Egyházban.

CSALÁDUNK FÖLAJÁNLÁSA MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Rózsafüzér Királynéja, keresztények segítsége, az emberi nem menedéke, ki győzedelmesen küzdötted végig Isten minden harcát, hódolattal köszöntünk Téged.

Az emberiség történetének ezekben a válságos óráiban, mikor vad viszályok marcangolják a világot, a gyűlölet tüze emészti a nemzeteket, az ember ellenségévé vált embertestvérének, az erkölcsök végzetesen megromlottak és mindnyájunknak napról napra aggódnunk kell mindennapi kenyerünkért, gyermekeink jövője, erkölcsei és élete miatt: könyörögve borulunk trónusod elé, és nem a mi érdemeinkért, hanem anyai Szíved jósága miatt rendületlenül bízva Tebenned, abban a tudatban, hogy irgalomra találunk Nálad, és oltalmat és segítséget nyerünk Tőled családunk számára, íme, a Te szeplőtelen Szívednek ajánljuk fel családunkat!

Indítson meg Téged a világnak sok égő fájdalma: apák, anyák, testvérek, jegyesek és ártatlan gyermekek szorongatottsága, és az örök kárhozat veszélyének kitett lelkek nagy sokasága; indítson meg családunk sok szüksége, szenvedése és bizonytalansága. Hajolj alázatos könyörgésünkre, kegyelmes Asszonyunk, kiben nem csalatkozott soha, ki bizalommal Hozzád folyamodott. Eszközöld ki Istentől az egész világnak a békét: az igazságnak és jognak és Krisztus szeretetének békéjét, hogy a keresztény rendben megtalálja minden család a biztonságát. Szerezd meg az egyház számára is a békét és teljes szabadságot, hogy diadalmasan védelmezhesse mindenkor a hűséget, a házasság szentségét és a gyermeket.

Deríts reánk boldogabb jövőt a sok szenvedés után, hogy megelégedett családok milliói zengjék Veled együtt: „ Magasztalja az én lelkem az Urat!”

Istennek Szent Anyja, segíts minket, hogy családunkban – miként Názáretben – rend, tekintély és engedelmesség uralkodjék, hogy szokásainkban és társadalmi életünkben megtartsuk Isten törvényeit, és családunk minden tagja nagylelkűen és bátran teljesítse kötelességeit.

Segíts minket, hogy szeretetből egymás iránt fölálldozzuk a magunk kényelmét és kedvét; hogy mindnyájan jámbor keresztény életet éljünk és vallásunk kötelességeit családunk közösségében, hűségesen gyakoroljuk, s hogy Krisztus szent egyházának irányításait készséges lélekkel fogadjuk s megtartsuk.

A Te szeplőtelen Szívedből, minden kegyelem közvetítőjéből áradjon reánk a kegyelmi élet, mely már a földön szívünkbe hozza az igazi békét és egyesít mindnyájunkat a mennyben.

Szent Joákim és Anna áldott sarja, Mária, szüleidnek fénylő koronája, állj mellettünk, hogy mi is szüleink öröme s vigasztalása legyünk, életünkben őket tiszteljük, szeressük s neki engedelmeskedjünk, halálunk után pedig értük hálás szívvel imádkozzunk.

Szűzanyánk, Mária, kinek karjain és szeme előtt nőtt fel kedvességben és bölcsességben az isteni Gyermek, esedezd ki számunkra a kegyelmet, hogy gyermekeinket Isten áldásának és nagy megbízatásának lássuk: a Te segítő szemed előtt neveljük fel őket, gondoskodjunk lelkük vallásos oktatásáról, és egész erőnkkel arra törekedjünk, hogy Isten és szent törvényei ismeretével , az ősi máriás hittel induljanak el az életben.

Állj melletünk segítségeddel, hogy miként Te szűzi jegyeseddel, Szent Józseffel hűséges tiszta szeretetben éltél, mi is mindvégig kitartsunk a hitvesi hűségben és szeretettben, és családunk a békesség és egyetértés otthona legyen hová bárhonnan is visszavágyunk és visszatérünk. És miként egykoron Te a rokonokkal együtt mentél fel a kis Jézussal a jeruzsálemi templomba, mi is szeressük testvéreinket s rokonainkat, és igaz jó akarattal támogassuk a rászorulókat.

Mária szeplőtelen Szíve, tartsd távol családunktól a nagy kísértéseket, bűnalkalmakat és mindennemű veszedelmet: betegséget, éhséget, háborút, hirtelen és váratlan halált.

Siess, Anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk! Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szeplőtelen szívednek és Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk.

Végül pedig midnyájunkra anyai áldásodat kérjük.

Mikor imádkozni térdelünk, hogy hódoljunk Szent Fiad előtt: áldj meg minket, Anyánk! Mikor munkára indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket: Áldj meg minket, Anyánk!

Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket: Áldj meg minket, Anyánk!

Mikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől: Áldj meg minket, Anyánk!

Mikor gyónásunkat végezzük, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát: Áldj meg minket, Anyánk!

Mikor szentáldozásban az angyalok kenyerét, Jézus testét-vérét vesszük magunkhoz: Áldj meg minket, Anyánk!

Mikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat: Áldj meg minket, Anyánk!

Áldásod legyen rajtunk éjjel nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben s betegségben, életben és halálban, az egész boldog örökkévalóságban. Ámen.

Magánhasználatra engedélyezem,

Márton püspök s. k.

Forrás: Márton Áron – Házasság, család – Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2005

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2023-BAN

Az egyhetes eseménysorozathoz kapcsolódó, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében, illetve a temesvári, nagyváradi és szatmári egyházmegyékben megszervezésre kerülő programokat szeretnénk itt összegyűjteni és elérhetővé tenni. Ezért kérjük, hogy a Házasság Hetére tervezett rendezvényekről szóló híradásokat, értesítéseket az alábbi kérdőív kitöltésével juttassák el hozzánk:

✅ PROGRAMBEKÜLDÉS – HÁZASSÁG HETE 2023

HÁZASSÁG HETE BARÓTON

2023. február 12-e és 19-e között kilencedik alkalommal szervezik meg a Házasság Hetét Erdővidéken. 

Az eseménysorozat mindenkori célja minél szélesebb körben felhívni a figyelmet a házasság, a család értékeire, azok megtartó erejére. 

HÁZASSÁG HETE BESZTERCÉN

Besztercén a besztercei Szentháromság plébánia szervez házasság- és családépítő programot.

HÁZASSÁG HETE BORODOSON

Február 12-én, vasárnap 10 órakor Bordoson szentmisével indul a Házasság hete, február 14-én, kedden szentségimádást és szentmisét ajánlanak fel a házasságokért, majd február 18-án, 10 órakor lesz a Házasság hetét lezáró szentmise.

HÁZASSÁG HETE CSÍKDELNE-CSÍKPÁLFALVÁN

A Házasság hete apropóján a Csíkdelnei-Csíkpálfalvi plébánia szervezésében immár másodszor szeretnének lehetőséget adni házaspároknak, hogy egymásra figyelve ismét megtapasztalják, hogy csak szeretetbe kapaszkodva érdemes.

„Vacsora kettesben” programjuk február 17-én lesz, amit megelőz egy szentmise pénteken 18 órától. Az ünnepi vacsorát a csíkdelnei Kultúrotthonban tartják. Jelentkezni kifejezetten a közöségükben élő házaspároknak lehet, a következő elérhetőségeken: Csíkpálfalván Volncs Csabánál a 0748211336-os, valamint Csíkdelnén Nagy Csabánál a 0744703621-es telefonszámon. Az est költsége páronként 200 lej. A helyek száma korlátozott!

Forrás: Mária Rádió Erdély

HÁZASSÁG HETE CSÍKKARCFALVÁN

HÁZASSÁG HETE CSÍKMADARASON IS

A településen a Házas hétvége közösség és a helyi római katolikus plébánia szervez programot idén a Házasság hete alkalmából. Részletek a plakáton. 

HÁZASSÁG HETI RENDEZVÉNY CSÍKSOMLYÓN

Az erdélyi Házas-Hétvége közösség csík-gyergyói régiója kapcsolatépítő programként romantikus vacsorát szervez az érdeklődő házaspároknak a csíksomlyói Jakab Antal Ház ebédlőjében. Az est védnöke Urbán Erik OFM. További részletek a plakáton.

HÁZASSÁG HETE CSÍKSZENTDOMOKOSON

A csíkszentdomokosiak február 13-17. között szerveznek programokat a házasságban élőknek, illetve a jegyeseknek.

Február 13-án filmvetítésre várnak minden érdeklődőt, mely a Márton Áron Zarándokközpontban lesz. Február 15-én este hét órától szintén a Zarándokközpontban Bajkó Tiborral és Ildikóval beszélgethetnek mindazok, akik részt vesznek az eseményen. Február 17-én este hat órától hálaadó szentmisét mutat be Sajgó Balázs a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója. A szentmisét farsangi bál követi, mely a Polgármesteri Hivatal dísztermében lesz megtartva.

Erre az alkalomra kérik, hogy jelezzék részvételi szándékukat a 0721245735-ös telefonszámon február 14-ig.

Forrás: Mária Rádió Erdély

HÁZASSÁG HETE CSÍKSZENTIMRÉN

A településen nyolcadik alkalommal szerveznek házasság heti rendezvényt, ezzel próbálnak összekapcsolódni a világ több helységével, házaspárokkal, akik a házasság szentségét ünneplik ezen a héten.

Az idei rendezvény meghívottja Borota Gábor pszichológus, aki „Játszmák a házasságban: a fel nem vállalt szükségletek tévútjai” címmel tart előadást.

A rendezvény szervezője a Szent Imre Népfőiskola Egyesület. A rendezvény helyszíne a csíkszentimrei napköziotthon emeleti terme.

HÁZASSÁG HETE CSÍKSZENTKIRÁLY

Imádság és szentségimádás a házasokért, játékest és filmvetítés is szerepel a csíkszentkirályi házasság heti programban.

HÁZASSÁG HETE A CSÍKSZEREDAI SZENT ÁGOSTON PLÉBÁNIÁN – IMMÁR HARMADIK ALKALOMMAL

Ünnepi szentmisével és szentségimádással, a jubiláló házaspárok ünneplésével, filmesttel és romantikus vacsorával készülnek a Házasság Hetére a csíkszeredai Szent Ágoston plébánián.

HÁZASSÁG HETE CSÖBÖN

Február 12-én, vasárnap 9 órakor szentmisével nyitják meg a Házasság hetét a Maros megyei Csöbön.

HÁZASSÁG HETE GELENCÉN

Az idei Házasság Hete fő témájához igazodó előadásra, közös imára, romantikus estre várják a házaspárokat a felső-háromszéki Gelencén. 

A 10. HÁZASSÁG HETE GYERGYÓSZENTMIKLÓSON

Szakmai előadással, szentmisével kezdődik, majd házaspároknak szóló színes programsorozattal folytatódik a Házasság Hete Gyergyószentmiklóson. A rendezvények a helyi római-katolikus, református és unitárius egyházközösségek szervezésében zajlanak.

HÁZASSÁG HETE GYIMESFELSŐLOKON

Gyimesfelsőlokon tematikus előadásokkal, tanúságtétellel, szentségimádással, filmesttel és romantikus vacsorával készülnek csatlakozni a házasság heti programsorozathoz. Gratulálunk a szervezőknek, kezdeményezőknek!

HÁZASSÁG HETE GYIMESKÖZÉPLOKON

Gyimesfelsőlokon tematikus előadásokkal, tanúságtétellel, szentségimádással, filmesttel és romantikus vacsorával készülnek csatlakozni a házasság heti programsorozathoz. A helyi plébániai házasközösség által szervezett rendezvénysorozat az egyházközség  házaspárjaiért felajánlott hálaadó szentmisével zárul. 

Kérdésekkel, információkkal kapcsolatban Balázs Lórándnál és Marikánál a 0751 878 152-es, illetve a 0748 470 966-os telefonszámon lehet érdeklődni.

GYERTYAFÉNYES VACSORA A HÁZASPÁROKNAK KÁPOLNÁSFALUBAN

Február 18-án romantikus vacsorára hívják, várják a házaspárokat. A rendezvény fő szervezője a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány.

ELSŐ ALKALOMMAL SZERVEZNEK HÁZASSÁG HETI PROGRAMOT KÁSZONÚJFALUBAN

„Egymásra figyelés szeretetbe kapaszkodva – ez a mottója a kászonújfalusi egyházközség által szervezett Házasság heti programnak. A rendezvénynek a kászonújfalusi kultúrotthon ad helyet.

Meghívott előadó Fülöp László kászonaltízi plébános, tanúságot tesz a Kertész-házaspár, Kertész Tibor és Marika Kézdivásárhelyről.

ELŐADÁSRA VÁRJÁK A HÁZASPÁROKAT KÉZDISZENTLÉLEKEN

„Játszmák a házasságban: a fel nem vállalt szükségletek tévútjai” című előadással készülnek a Házasság Hetére Kézdiszentléleken. A felső-háromszéki nagyközségben a rendezvénynek a kézdiszentléleki közösségi ház ad otthont. 

Jelentkezni, a részletek kapcsán érdeklődni Mátis Juditnál a 0757 723 837-es telefonszámon, illetve Olărașu Évánál a 0740 340 367-es telefonszámon lehet.

MINDEN ESTÉRE JUT EGY-EGY RENDEZVÉNY KÉZDIVÁSÁRHELYEN

Előadás, házaspároknak szánt filmest, szentségimádás a házasságokért és romantikus vacsora – ezzel készülnek a Házasság Hetére a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánián.

HÁZASSÁG HETE A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

A kézdivásárhelyi református egyházközség alagsori, gyülekezeti ebédlőjében játékestet és gyertyafényes estet szerveznek a házaspároknak a Házasság hetén.

 

MÁSODIK ÉVE SZERVEZNEK HÁZASSÁG HETÉT A KOLOZSVÁRI SZENT MIHÁLY EGYHÁZKÖZSÉGBEN

Új házasok hálaadásával, romantikus vacsorával, szerelmes kalandtúrával, filmvetítéssel, a jubiláns házaspárok megáldásával készülnek a Házasság hetére a kolozsvári Szent Mihály egyházközségben.

 

ELSŐ ALKALOMMAL SZERVEZNEK HÁZASSÁG HETI RENDEZVÉNYSOROZATOT KORONDON

Színes programsorozattal készül a Házasság hetére a korondi plébánia.

 

HÁZASSÁG HETE MAGYARZSÁKODON

Február 19-én, vasárnap 16 órakor szentségimádás lesz a házasságokért Magyarzsákodon.

HÁZASSÁGMÉLYÍTÉS MAROSLUDASON

Marosludason második alkalommal szervezik meg a Házasság Hete rendezvénysorozatot. Idén a hét minden napjára jut egy-egy házasságerősítő rendezvény.

Február 13-án, hétfőn szentmisével és szentségimádással indítanak. Kedden szakmai előadásra várják az érdeklődőket, szerdán a családi ünnepekről tartanak kerekasztal-beszélgetést, csütörtökön román nyelvű előadás lesz a boldog házasságról. A rendezvénysorozatot a helyi Hajdina néptáncegyüttes színvonalas előadása teszi felemelőbbé szombaton, amikor családos jótékonysági kosarasbált is terveznek. A Házasság hete hálaadó szentmisével és a házassági eskü megújításával zárják az idei házasságünnepet.

HÁZASSÁG HETE MAROSSZENTGYÖRGYÖN

Marosszentgyörgyön hetedik alkalommal szervezi meg a Házasság Hete rendezvénysorozatát az „Életfa” plébániai közösség. A legtöbb program helyszíne a Máriaffi-kastély. 

A rendezvényeken való részvétel regisztrációhoz kötött.

HÁZASSÁG HETE A MAROSVÁSÁRHELYI ISKOLÁKBAN

2017 óta a Házasság Hete alkalmából a marosvásárhelyi líceumokban, osztályfőnöki órák keretében a Pahilotea Klub szervez foglalkozásokat „Párkapcsolat, udvarlás, örömök és buktatók” témával.

Meghívottak: hívő házaspárok, református és katolikus gyülekezetekből, református lelkészek és feleségeik (Lukács Vilmos és Csilla, Puskás Ferenc és Enikő, Csizmadia Ferenc és Enikő, Sófalvi Szabolcs, Csog Ildikó, Kovácsi Enikő és mások)

A kezdeményezésről bővebben a Marosvásárhelyi Rádió felvételéről.

HÁZASSÁG HETE A MAROSVÁSÁRHELYI SZENT CSALÁD PLÉBÁNIÁN

A második alkalommal megszervezett Házasság Hetére a házasságokért felajánlott szentmisével és szentségimádással, tanúságtételekkel, kapcsolatépítő műhelyfoglalkozásokkal  készülnek a marosvásárhely-remeteszegi Szent Család plébánián. 

HÁZASSÁG HETE A MAROSVÁSÁRHELYI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS PLÉBÁNIÁN

Az immár hatodik akalommal megszervezésre kerülő Házasság Hete a marosvásárhelyi központi plébánián ifjúsági szentségimádással kezdődik, majd a hét folyamán romantikus vacsorával, filmesttel, előadással és tanúságtétellel folytatódik.

HÁZASSÁG HETE NEGYERNYÉN

Először szerveznek lelki programot házaspároknak Nagyernyén a Házasság hete alkalmából. A kezdeményező a helyi római-katolikus plébánia, Kémenes Lóránt plébános, illetve Török Laci és Márti.

HÁZASSÁG HETE NAGYVÁRADON

2023. február 12-19. között „Szeretetbe kapaszkodva!” mottóval szervezik meg világszerte a házasság hete elnevezésű programsorozatot, amelyhez a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye ebben az évben az alábbi programokkal csatlakozik:

Az esemény nyitószentmiséjét Böcskei László megyéspüspök a margittai plébániatemplomban tartja február 12-én, vasárnap, 10 órai kezdettel;

Szintén február 12-én, vasárnap, 18 órakor a budapesti Hegedűs házaspár a nagyváradi filharmónia nagytermében négykezes koncertjükkel és tanúságtételükkel gazdagítják majd a jelenlévő házaspárokat. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni február 8-ig lehet a pasztoralis@varad.org címen;

Február 15-én, szerdán egyházmegyei szintű szentségimádás lesz a plébániatemplomokban, és a gondviselő Isten oltalmába. ajánlják a nehézségekkel küzdő családokat;

Február 16-án, csütörtökön, 18.00 órakor filmvetítés lesz házaspárok számáraa püspöki palota alagsorába. A magyar szinkronnal, román felirattal vetítésre kerülő film címe Szerelem második látásra;

Február 17-én, pénteken, 18.00 órától táncestet szerveznek az egyházmegye házaspárjai számára a Kanonok-sor 13. szám alatt. A részvétel ez alkalommal is jelentkezéshez kötött. Jelentkezni február 15-ig lehet a pasztoralis@varad.org címen;

Február 19-én, vasárnap zárul a házasság hete. 11.30 órakor Böcskei László megyéspüspök mutat be ünnepi szentmisét a nagyváradi székesegyházban, és külön áldásban részesíti azokat a házaspárokat, akik 2022-ben kerek házassági évfordulót ünnepeltek. Azok a jubiláló házaspárok, akik szeretnének ezen részt venni, február 15-ig küldjék el az emléklap elkészítéséhez szükséges adatokat (a házaspárok neve, a feleség leánykori neve, évforduló száma) a pasztoralis@varad.org címre;

Február 13-án, hétfőn, 16-18 óra között, illetve február 18-án, szombaton 11-14 óra között a házaspárok óránként indított csoportokban, tematikus vezetéssel tekinthetik meg a püspöki palotában található egyházművészeti gyűjteményt;

Továbbra is van lehetőség végigjárni a püspöki palota kertjében kihelyezett Házaspárok Útját, amelynek hanganyaga magyar nyelven megtalálható az egyházmegye honlapján (varad.org/hazasparok-utja/)

HÁZASSÁG HETE NYÁRÁDSZEREDÁN

A nyárádszeredai római-katolikus, református és unitárius egyházközségek színes programmal készülnek a Házasság hetére.

HÁZASSÁG HETE NYOMÁTON

A Maros megyei kistelepülésen a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs bizottságának önkéntes házaspárja, György Attila és Ida tart interaktív előadást a Házasság hete alkalmából.

HÁZASSÁG HETE OROSZHEGYEN

„Isten a szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1 Jn 4,16) – ezt a szentírási mottót választotta a „Szeretetbe kapaszkodva” szlogen mellé idei Házasság Hetére az oroszhegyi Szivárvány Közösség, akik idén is, immár ötödjére vállalták a házaspárok randevújának megszervezését.

A programban az előadás és tanúságtétel mellett játék, filmrészlet, páros beszélgetés és más meglepetések is várnak a résztvevő házaspárokra. A rendezvényre előzetes bejelentkezés szükséges február 16-ig Hajdó Mónikánál (0740 899 892) illetve Gergely Mesikénél (0742 865 926).

HÁZASSÁG HETE FELEKEZETI ÖSSZEFOGÁSSAL SEPSISZENTGYÖRGYÖN

Idén két római-katolikus plébánia – a Krisztus Király és a Szent József plébániák -, illetve az unitárius egyházközség összefogásával valósulhat meg a Házasság hetének programsorozata. 

HÁZASSÁG HETE SZATMÁRNÉMETIBEN ÉS NAGYBÁNYÁN

A Házasság Hetének főbb eseményeit 2022. február 13. és 20. között szervezik meg Szatmárnémetiben. A színes programkínálatban minden házaspár találhat kedvére valót.

HÁZASSÁG HETE SZÁSZFENESEN

Kincskeresés, romantikus vacsora, ökumenikus imaóra, családos mise – néhány programpont a szászfenesiek kínálatából.

További részleteket a szászfenesi római katolikus plébánia Facebook-oldalán találnak.

ÖTÖDIK ALKALOMMAL SZERVEZNEK HÁZASSÁG HETÉT SZENTEGYHÁZÁN ÉS KÁPOLNÁSFALUBAN

Február 17-én romantikus vacsorára hívják, várják a házaspárokat Szentegyházán. A rendezvény fő szervezője a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány.

2023. február 8-a és 17-e között egy tíznapos online feladatsorral várják az érdeklődő házaspárokat. 2023. február 17-én, pénteken Szentegyházán szerveznek gyertyafényes romantikus vacsorát a házaspároknak. További részleteket a rendezvény FACEBOOK-ESEMÉNYÉNÉL találnak.

HÁZASSÁG HETE SZÉKELYKERESZTÚRON

A Szent Kereszt plébánia szervezi idén a Házasság heti programokat Székelykeresztúron.

HÁZASSÁG HETE SZÉKELYSZÁLLÁSON

Február 12-én, vasárnap 11 órakor Székelyszálláson szentmisével indul a Házasság hete, február 16-án, csütörtökön 18 órakor szentségimádást és szentmisét ajánlanak fel a házasságokért, 19 órakor játékos bibliaóra lesz házaspároknak a székelyszállási óvoda épületében. Február 18-án, 11 órakor lesz a Házasság hetét lezáró szentmise a településen.

HÁZASSÁG HETE SZÉKELYSZENTKIRÁLYON ÉS SZÉKELYFANCSALON

A két udvarhelyszéki településen a székelyszentkirályi Szent István király plébánia szervez házasság- és családépítő programot, tematikus előadásokat.

HÁZASSÁG HETE SZÉKELYUDVARHELYEN

Ha február, akkor Házasság Hete Székelyudvarhelyen. A programsorozat idén is egy lelkes csapat, négy plébánia önkéntesei által kerül megszervezésre. Célja, hogy egy héten át a házasságra, annak értékére irányítsa a figyelmet, programjai által erősítse és gazdagítsa a házaspárok kapcsolatát. A programokra minden növekedni, lelkileg gazdagodni vágyó házaspárt szeretettel várnak!

HÁZASSÁG HETE SZÉKELYVÉCKÉN

Február 12-én, vasárnap 12 órakor Székelyvéckén szentmisével indul a Házasság hete, február 13-án, hétfőn 16 órako „Házasság hete gyermekszívvel” mottóval hittanóra lesz, február 15-én, szerdán 18 órakor akadályversenyt szerveznek, 19 órakor a házasságról tartanak foglalkozást fiataloknak, ezt követi az akadályverseny kiértékelője. Február 18-án, szombaton 19 órakor romantikus vacsorát szerveznek a házaspárok számára. A Házasság hetét lezáró szentmise február 19-én, vasárnap 12 órakor lesz a székelyvéckei római-katolikus templomban. Február 17-én, pénteken a házaspárok számára szerveznek zarándoklatot Szőkefalvára.

HÁZASÁG HETE A TEMESVÁRI EGYHÁZMEGYÉBEN

A temesvári egyházmegyében február 12-19. között tartják a házasság hete elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek mottója: Szeretetbe kapaszkodva. A Házasság Hete jó alkalom a házastársak számára, hogy elmélkedjenek, beszélgessenek arról, hogyan lehetnek igazi erőforrás a nehézségekben egymás számára, hogyan működjenek jobban együtt, hogyan értékeljék azt, hogy ott vannak egymás számára és hogyan tudnának a nehézségek idején is a szeretetbe kapaszkodva közösen fejlődni, közösen erőt meríteni a hétköznapok kihívásaihoz.

A temesvári egyházmegyei Családpasztorációs Iroda a következő programokat ajánlja:

Házaspárok útja Máriaradnán – A kegytemplomban felállított Házaspárok útját végig lehet járni és elmélkedni közösen.
Kalandtúra online – A Családpasztorációs Iroda Facebook oldalán hét feladatból álló kalandtúrára hívják meg a házaspárokat, melyeket a házaspároknak közösen kell elvégezniük. Akinek nincs Facebook oldala, az a Gerhardus és a Pro Familia oldalakon is megtalálhatja a kalandtúrát. Ugyancsak ezeken az internetes oldalakon rövid interjúk tekinthetők meg egy-egy család tanúságtételéről.

Az egyházmegye plébániáin érdeklődni lehet a Házasság hete helyben szervezett programjairól. A lelkipásztorok az egyházmegye több templomában szentmisét mutatnak be a családokért, és megáldják a résztvevő házaspárokat.

Közös református és római katolikus programok magyar nyelven a házasság hete alkalmából 2023. február 11-19. között.

2023. február 11., szombat – Wellness-est Makón (gyermekek nélkül)
18 órától szentmise a makói Szent István király templomban: Makó-Belváros Szent István király Plébánia, cím: 6900 Makó, Szent István tér 22./A
19.30 órától Wellness a makói Hagymatikumban
Visszajelzés a dokyancy@gmail.com emailre mindazoktól, akik részt szeretnének venni ezen a programon.

2023. február 12., vasárnap
Temesvár- Belvárosi református gyülekezet 10 órakor istentisztelet, igét hirdet Szabó János Bence (Szeged) lelkész: 17 órakor házasságot megáldó istentisztelet
Temesvár- Új Ezredév református gyülekezet 10 órakor: házasságot megáldó istentisztelet, igét hirdet Gazda István lelkész
Temesvár- Vöröscsárdai református gyülekezet: 11 órakor házasságot megáldó istentisztelet, igét hirdet Kovács Ibolya lelkész
Temesvár-Józsefvárosi római-katolikus hittanterem 18 óra: „Szeretetbe kapaszkodva” –házassági kézfogások különböző életkorban – találkozó 50+ és fiatal házasokkal

2023. február 13., hétfő:
Temesvár- Új Ezredév református gyülekezet, 19 órakor: Tapolyai Emőke pszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője, online előadás és utóbeszélgetés

2023. február 17., péntek:
Temesvár- Gerhardinum Líceum étterme, 18 órakor: Pár-beszéd – romantikus vacsora kettesben, Thoma László református lelkipásztor, vallástanár, pszichodráma- és bibliodráma-vezető kísérésével.

2023. február 18., szombat:
Temesvár- Belvárosi Rreformátus gyülekezet: 10-13 óra között gyászfeldolgozói előadás és szeretetvendégség Thoma Anita református lelkipásztor, gyászfeldolgozó csoport facilitátor vezetésével

2023. február 19., vasárnap:
Temesvár- Józsefvárosi római katolikus templom: 11.30 órakor családok megáldása a szentmise végén; Temesvár- Újkissodai református gyülekezet: 10 órakor házasságot megáldó istentisztelet
Arad-Mosóczitelepi református gyülekezet: 16 órakor Pécsi Rita előadása, akinek kutatási területei az érzelmi intelligencia, művészeti nevelés, családpedagógia, illetve organikus pedagógia.

Forrás: www.romkat.ro

 „Igazán ünnepelni való a család, a házasság és az oda vezető út, a jegyesség. Annyi jövőnk van, amennyi egészséges házasságon alapuló család van az országban. ”

Bíró László ny. püspök

„A Házasság Hete folyamán döntsétek el, hogy együtt maradtok, és azon dolgoztok, hogy olyan házasságot hozzatok létre, amilyent mindig is kívántatok magatoknak. Ha úgy döntötök, hogy gazdagítjátok a házasságotokat, az nemcsak a ti javatokat szolgálja, hanem nagy hasznára válik a gyermekeiteknek is. Nyújtsatok nekik példát az egészséges házasságról, ahol a férj és a feleség arra törekszik, hogy gazdagítsa egymás életét.”

Gary Chapman, amerikai író, párkapcsolati szakértő

„A házasság: szentség. Isteni kegyelem által kezdeményezett és a felek kölcsönös beleegyezésével létrejövő életközösség, hivatás és küldetés az Egyházban. Csakis természetfeletti vonatkozásában érthető, hogy alapja a szeretet, éltetője a szeretet, célja a szeretet, hogy a házasság élethosszig tartó elköteleződés, hogy ez a kapcsolat nyitott az életre, gyermekek születnek a világra, mely által gyarapszik és szépül a világ.”

Szénégető István plébános, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs bizottságának titkára

„Házasság szavunk a férfi és a nő egymás iránti elköteleződését is jelzi, hiszen a házasság egy közös lelki-szellemi házépítés, az esküvő az ünnepélyes alapkőletétel. Ebbe az alapba sok minden bekerül: az egymás iránti szerelem, a baráti szeretet, a közös álmok, a tehetségük, a szülők és barátok imái, erkölcsi és anyagi támogatásuk. A legfontosabb azonban, hogy Isten jelen legyen életük közös házában. Ő ad szilárdságot, biztonságot, erőt ahhoz, hogy egy életen át kitartsanak egymás mellett.”

Marton Zsolt püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának vezetője

„Az első tíz év a mennyiségi növekedés ideje volt, az elkövetkező tíz év pedig a várakozások szerint a minőségi növekedésé lesz. A több millió lakost elérő Házasság Hete mozgalomnak – a kormányzati intézkedések mellett – a pozitív, sikeres életpéldák és a párkapcsolati problémakezelés elérhetővé tétele révén jelentős szerepe van a házasságkötések számának növekedésében.”

Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója

„A Házasság Hete azoknak is szól, akiknek most nehéz, mert mondjuk ki: nem mindig olyan mosolygós ez az út; van olyan, hogy eltávolodunk egymástól. Nagyon nehéz lehet, amikor az egyikünk nagyon beteg, vagy esetleg komoly bűnt követett el ellenünk. (…) Ilyenkor tele vagyunk érzelmekkel, indulatokkal, félelmekkel, sértődöttek vagyunk, üresnek, megalázottnak érezzük magunkat. Ezeket az erős érzelmeket, mint egy függönyt, húzzuk szét, hogy szóhoz juthasson az Isten.”

Papp Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus