Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Szent Bálint napjának környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A Házasság hetét mára már 4 kontinens 21 országában ünneplik, Magyarországon idén a 15. alkalommal szervezik meg. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2012 óta szervezzük meg az ehhez kapcsolódó programokat.

A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A Házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat.

Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.

Bátorítunk minden templomi közösséget, plébániát, hogy saját programokkal, előadások tartásával, házaspáros alkalmak szervezésével csatlakozzanak a mozgalomhoz. Biztatunk minden házaspárt, hogy ezen a héten keressenek alkalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetüket és elköteleződésüket megerősítsék.

Házasság hete eddigi erdélyi programjainak összefoglalása idéntől itt a honlapunkon lesz hamarosan megtekinthető. Igyekszünk az ebből az alkalomból szervezett eseményeket, rendezvényeket bemutatni, ötleteket adni a házasság megünnepléséhez – és nemcsak a Házasság hetében.

Ünnepeljük meg házasságunkat! Imádkozzunk boldog, elkötelezett, sikeres, tartós, szentségi házasságokért, amelyekben Isten segítségével nő és férfi egyaránt a helyén van és boldog!

A Házasság Hete kapcsán további információkat találnak a hazassaghete.hu  és a marriageweek.ro oldalon is.

Próbáltunk összeállítani egy ötletlistát azok számára, akik a helyi közösségükben, plébániájukon akarnak programokat, rendezvényeket szervezni a Házasság Hetén. A lista kiegészíthető, bővíthető!

 • Figyeljünk arra, hogy a Házasság Hete programjain minden generációt megszólítsunk!

 • A barátaink, ismerős házaspárok meghívása mellett, missziós szívvel közeledjünk az ismeretlenek, a közösségünktől eltávolodottak fele is.

 • Amit szervezünk, legyen egységben plébániánk pasztorális célkitűzéseivel. Tartalmilag kapcsolódjon a Házasság Hete központi mottójához.

 • Törekedjünk sokszínűségre az üzenet átadása során.

 • Néhány ötlet annak kapcsán, hogy mit szervezhetünk:

  lelki programok: szentmise, ökumenikus istentisztelet, közös ima a házasságért, szentségimádás, házaspárok megáldása stb.

  ünnepi est – bál gyertyafényes vacsorával, játékos est ahol a házaspárok sokat lehetnek kettesben;

  kerekasztalbeszélgetés, fórum;

  előadás, tanúságtétel;

  gyors randi párkereső fiataloknak, vagyis lehetőség, hogy több különböző randipartnerrel is beszélgessenek. Esetleg köztük lehet az is, akivel aztán egy egész életet fog együtt tölteni…

  műhelymunka, interaktív beszélgetős/mozgásos est, akár egy-egy film vagy történet, mese kapcsán;

  közös délután társasjátékokkal;

  házascsoportok találkozója;

  programok, együttlétek, tanítási időben iskolai foglalkozások fiataloknak/gyerekeknek, jegyeseknek párkapcsolatról, családi életről;

  – a Házasság Hetét népszerűsítő rádió- illetve tévéműsorok, újságcikkek az írott sajtóban, sajtótájékoztatók, cikkek, bejegyzések, plakátok a közösségi oldalakon;

  idézetes, kapcsolatjavító ötleteket népszerűsítő szórólapok, kártyák, könyvjelzők nyomtatása, ezek szétosztása forgalmas helyeken (könyvtárakban, könyvesboltokban, templomok bejáratánál stb.);

  házasságról, párkapcsolatról szóló könyvek vására, „vak ajándék” könyvek (a házaspárok „látatlanban” kölcsönözhetnek egy-egy kötetet, és csak otthon derül ki, hogy pontosan mit is emeltek ki a meglepetéskosárból);

  beszélgetős est, ahol házaspárok a „fogadóba” betérőkkel párkapcsolatuk egy-egy mozzanatát, időszakát osztják meg a feltett kérdések alapján;

  zenés, irodalmi összeállítás;

  „szerelmes kalandtúra”, amikor a házaspároknak több napon át különböző érdekes, de főként kapcsolatépítő próbákat kell teljesíteniük;

  • Érdemes a megvalósítható minimumra törekedni! A kevesebb, de nyugodt, letisztult és minőségi – az több!

  • Ami létrejön és megvalósul, azt be kell építeni a templomi közösségbe, hirdetésekbe, a liturgiába.

  • Figyeljünk oda a hírverésre! Sok házaspárt el lehet érni plakátok, szórólapok segítségével, vagy akár hírlevélben, plébániai értesítőben, de még többet a világhálón, a plébánia közösségi oldalán.

  • Érdemes lenne egy házas- és családos programokért felelős csapatot alakítani a plébánián, akikkel majd hosszú távon is együtt lehet gondolkodni, tervezni, együtt más plébániai házas- és családos programokat is megszervezni.

LOGÓK, SZLOGENEK, SABLONOK

A linkre (szövegre) kattintás után a fájl új oldalon jelenik meg. A megjelenő képre a jobb egérgombbal kattintsunk, majd válasszuk a „Mentés másként…” lehetőséget.

ÁLDÁS A HÁZASSÁG HETÉRE (PDF)
ÁLDÁS A HÁZASSÁG HETÉRE (JPG)

PLAKÁT SABLON HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ (PDF)
PLAKÁT SABLON HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ (PNG)

MEGHÍVÓ SABLON HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ (PDF)
MEGHÍVÓ SABLON HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ (PNG)

HÁZASSÁG HETE EMBLÉMA ÉS SZÖVEG (JPG)

HÁZASSÁG HETE LOGÓ (JPG)

HÁZASSÁG HETE SZLOGEN (JPG)

Logó- és szlogengrafika © Lente István. A fenti grafikai anyagok a Házasság hete népszerűsítésére, illetve a Házasság hete célkitűzéseivel megegyező programok hirdetésére szabadon felhasználhatók.

HITVALLÁS HÁZASSÁG HETÉRE

1. Hisszük, hogy a házasságot Isten teremtette és emelte Krisztus által a szentség méltóságára a megkeresztelteknek. A házasság természeténél fogva szövetség és kötődés egy férfi és egy nő között, melyet szabadon, szeretettel vállalnak. Ez a szövetség hűség, megbonthatatlan egység és nyitottság az életre.

2. Hisszük, hogy a szexuális együttlét jellegénél fogva teremtő és összekötő, és – egységben Egyházunkkal, a mi értelmezésünk szerint – kizárólag házasoknak van fenntartva.

3. Hisszük, hogy a szexuális együttléttel történő visszaélés radikálisan káros a testre, a lélekre, pszichénkre és a civilizációra is. Hisszük, hogy természetünk következtében meg kell őriznünk a tisztaságot józansággal, mértéktartással a ruházkodásban és kapcsolatainkban.

4. Hisszük, hogy a gyermekeknek joguk van a fogantatásra, az életre és a családban való növekedésre a férj és feleség szerető egyesülésében.

5. Hisszük, hogy a szülőknek, az élet ajándékánál és a gyermekeik iránti szereteténél fogva abszolút elsődleges joguk és nem feladható kötelességük nevelni és megvédeni őket.

6. Hisszük, hogy az emberi életet védeni kell a fogantatás pillanatától kezdve egészen a természetes halálig.

7. Hisszük, hogy a minden ember által vágyott boldogság, szeretet és szabadság, az egyetemes emberi jólét, családjaink léte ezen Isten-adta igazságoktól függ. Ezért megígérjük, hogy megtartjuk és továbbadjuk ezeket az igazságokat és ennek érdekében készek vagyunk dolgozni az ember, a házasok és családok ügyéért a társadalomban és az Egyházban.

CSALÁDUNK FÖLAJÁNLÁSA MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Rózsafüzér Királynéja, keresztények segítsége, az emberi nem menedéke, ki győzedelmesen küzdötted végig Isten minden harcát, hódolattal köszöntünk Téged.

Az emberiség történetének ezekben a válságos óráiban, mikor vad viszályok marcangolják a világot, a gyűlölet tüze emészti a nemzeteket, az ember ellenségévé vált embertestvérének, az erkölcsök végzetesen megromlottak és mindnyájunknak napról napra aggódnunk kell mindennapi kenyerünkért, gyermekeink jövője, erkölcsei és élete miatt: könyörögve borulunk trónusod elé, és nem a mi érdemeinkért, hanem anyai Szíved jósága miatt rendületlenül bízva Tebenned, abban a tudatban, hogy irgalomra találunk Nálad, és oltalmat és segítséget nyerünk Tőled családunk számára, íme, a Te szeplőtelen Szívednek ajánljuk fel családunkat!

Indítson meg Téged a világnak sok égő fájdalma: apák, anyák, testvérek, jegyesek és ártatlan gyermekek szorongatottsága, és az örök kárhozat veszélyének kitett lelkek nagy sokasága; indítson meg családunk sok szüksége, szenvedése és bizonytalansága. Hajolj alázatos könyörgésünkre, kegyelmes Asszonyunk, kiben nem csalatkozott soha, ki bizalommal Hozzád folyamodott. Eszközöld ki Istentől az egész világnak a békét: az igazságnak és jognak és Krisztus szeretetének békéjét, hogy a keresztény rendben megtalálja minden család a biztonságát. Szerezd meg az egyház számára is a békét és teljes szabadságot, hogy diadalmasan védelmezhesse mindenkor a hűséget, a házasság szentségét és a gyermeket.

Deríts reánk boldogabb jövőt a sok szenvedés után, hogy megelégedett családok milliói zengjék Veled együtt: „ Magasztalja az én lelkem az Urat!”

Istennek Szent Anyja, segíts minket, hogy családunkban – miként Názáretben – rend, tekintély és engedelmesség uralkodjék, hogy szokásainkban és társadalmi életünkben megtartsuk Isten törvényeit, és családunk minden tagja nagylelkűen és bátran teljesítse kötelességeit.

Segíts minket, hogy szeretetből egymás iránt fölálldozzuk a magunk kényelmét és kedvét; hogy mindnyájan jámbor keresztény életet éljünk és vallásunk kötelességeit családunk közösségében, hűségesen gyakoroljuk, s hogy Krisztus szent egyházának irányításait készséges lélekkel fogadjuk s megtartsuk.

A Te szeplőtelen Szívedből, minden kegyelem közvetítőjéből áradjon reánk a kegyelmi élet, mely már a földön szívünkbe hozza az igazi békét és egyesít mindnyájunkat a mennyben.

Szent Joákim és Anna áldott sarja, Mária, szüleidnek fénylő koronája, állj mellettünk, hogy mi is szüleink öröme s vigasztalása legyünk, életünkben őket tiszteljük, szeressük s neki engedelmeskedjünk, halálunk után pedig értük hálás szívvel imádkozzunk.

Szűzanyánk, Mária, kinek karjain és szeme előtt nőtt fel kedvességben és bölcsességben az isteni Gyermek, esedezd ki számunkra a kegyelmet, hogy gyermekeinket Isten áldásának és nagy megbízatásának lássuk: a Te segítő szemed előtt neveljük fel őket, gondoskodjunk lelkük vallásos oktatásáról, és egész erőnkkel arra törekedjünk, hogy Isten és szent törvényei ismeretével , az ősi máriás hittel induljanak el az életben.

Állj melletünk segítségeddel, hogy miként Te szűzi jegyeseddel, Szent Józseffel hűséges tiszta szeretetben éltél, mi is mindvégig kitartsunk a hitvesi hűségben és szeretettben, és családunk a békesség és egyetértés otthona legyen hová bárhonnan is visszavágyunk és visszatérünk. És miként egykoron Te a rokonokkal együtt mentél fel a kis Jézussal a jeruzsálemi templomba, mi is szeressük testvéreinket s rokonainkat, és igaz jó akarattal támogassuk a rászorulókat.

Mária szeplőtelen Szíve, tartsd távol családunktól a nagy kísértéseket, bűnalkalmakat és mindennemű veszedelmet: betegséget, éhséget, háborút, hirtelen és váratlan halált.

Siess, Anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk! Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szeplőtelen szívednek és Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk.

Végül pedig midnyájunkra anyai áldásodat kérjük.

Mikor imádkozni térdelünk, hogy hódoljunk Szent Fiad előtt: áldj meg minket, Anyánk! Mikor munkára indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket: Áldj meg minket, Anyánk!

Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket: Áldj meg minket, Anyánk!

Mikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől: Áldj meg minket, Anyánk!

Mikor gyónásunkat végezzük, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát: Áldj meg minket, Anyánk!

Mikor szentáldozásban az angyalok kenyerét, Jézus testét-vérét vesszük magunkhoz: Áldj meg minket, Anyánk!

Mikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat: Áldj meg minket, Anyánk!

Áldásod legyen rajtunk éjjel nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben s betegségben, életben és halálban, az egész boldog örökkévalóságban. Ámen.

Magánhasználatra engedélyezem,

Márton püspök s. k.

Forrás: Márton Áron – Házasság, család – Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2005

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

Az egyhetes eseménysorozathoz kapcsolódó, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében, illetve a temesvári, nagyváradi és szatmári egyházmegyékben megszervezésre kerülő programokat szeretnénk itt összegyűjteni és elérhetővé tenni. Ezért kérjük, hogy a Házasság Hetére tervezett rendezvényekről szóló híradásokat, értesítéseket az alábbi kérdőív kitöltésével juttassák el hozzánk:

✅ PROGRAMBEKÜLDÉS – HÁZASSÁG HETE 2022

HÁZASSÁG HETE CSÍKDÁNFALVÁN

Házaspároknak szóló romantikus vacsorával ünnepelnek a csíkdánfalviak, az eseményen előadást tart Kovács Károly plébános. A hetet a házaspárokért felajánlott szentmise zárja.

A csíkdánfalvi rendezvényekre érdeklődni és jelentkezni február 16- ig lehet Bőjte Erikánál, valamint a plébánián. A jelenlegi járványvédelim szabályok miatt, a helyek száma korlátozott!

HÁZASSÁG HETE CSÍKKARCFALVÁN

HÁZASSÁG HETE A CSÍKPÁLFALVI-CSÍKDELNEI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS PLÉBÁNIÁN

A kezdeményezők hagyományteremtő szándékkal első alkalommal szervezik meg a házasság heti rendezvénysorozatot a közösségben élő házastársak, jegyesek, szerelmesek és fiatalok számára.

HÁZASSÁG HETE CSÍKSZENTIMRÉN

A településen hetedik alkalommal szerveznek házasság heti rendezvényt, ezzel próbálnak összekapcsolódni a világ több helységével, házaspárokkal, akik a házasság szentségét ünnepelik ezen a héten.

Az idei rendezvény meghívottjai Miklós Csongor pszichológus, az Áradat Egyesület munkatársa, aki „Hol van az én helyem?- Férfi szerepek krízisek” címmel tart előadást. Ft. Csont Ede tusnádi plébános elmélkedésének címe: „A hit szerepe a krízisek idején”.

Az est további részében, a házaspárokat romantikus vacsora várja, majd, hogy a farsangi időszakban, a humor is jelen legyen, a csíkszentgyörgyi Székely Góbék érkeznek a Maszkás Kalamajka című előadásukkal.

A rendezvény szervezője a Szent Imre Népfőiskola Egyesület. A rendezvény helyszíne a Fazi Panzió.

A helyek száma korlátozott! Jelentkezési határidő: 2022. február 14. Jelentkezni Balog Ibolya hitoktatónál és Fülöp Kinga alpolgármesternél lehet.

.

HÁZASSÁG HETE CSÍKSZENTKIRÁLY

Imádság és szentségimádás a házasokért és tematikus előadás is szerepel a csíkszentkirályi házasság heti programban.

HÁZASSÁG HETE CSÍKSZENTMIHÁLYON

Ötödik alkalommal szerveznek házasság heti rendezvényt Csíkszentmihályon. A kezdeményező a község polgármesteri hivatala.

A házas est kapcsán érdeklődni, jelentkezni Izsák-Székely Lórántnál a 0729 956 145-ös, illetve Szőcs Enikőnél a 0742 261 654-es telefonszámon lehet.

SZÍNES PROGRAMMAL KÉSZÜLNEK A SZENT KERESZT PLÉBÁNIÁN

A sorozatban lesznek előadások a Házasság Hete mottója kapcsán, kerekasztal-beszélgetés jegyeseknek, fiatal házasoknak, filmnézés, családos rózsafűzér és szentségimádás, társasjáték est és farsangi bál is. A rendezvénysorozat az egyházközség  házaspárjaiért felajánlott ünnepi szentmisével zárul. 

A szervezők február 7-e és 18-a között online feladatokkal adnak öteleteket a házaspároknak arra, hogy hogyan lehet – akár csak egy lopott félórában is – egymásra figyelni. A következő nap feladatait a regisztrált házaspárok este e-mail-ben kapják meg.

HÁZASSÁG HETE A CSÍKSZEREDAI SZENT ÁGOSTON PLÉBÁNIÁN

Ünnepi szentmisével és szentségimádással, a jubiláló házaspárok ünneplésével, romantikus vacsorával készülnek a Házasság Hetére a csíkszeredai Szent Ágoston plébánián. 

ERDŐVIDÉKEN NÉGY TELEPÜLÉS CSATLAKOZIK A HÁZASSÁG HETI PROGRAMSOROZATHOZ

2022. február 13-a és 20-a között nyolcadik alkalommal szervezik meg a Házasság Hetét Erdővidéken. Az ökumenikus jellegű rendezvénysorozat erdővidéki keresztény egyházközségek és civil szervezetek összefogásával valósul meg. Idén, az elhúzódó járványhelyzetnek köszönhetően, a megszokottnál ismét szerényebb a programajánlat, ennek ellenére a szervezők az eddigiekhez hasonló szeretettel ajánljuk az erdővidéki érdeklődők, házaspárok és párok figyelmébe eseményeinket.

Az eseménysorozat mindenkori célja minél szélesebb körben felhívni a figyelmet a házasság, a család értékeire, azok megtartó erejére. Az események közül nem maradhatnak el a hetet nyitó és záró istentiszteletek, vándorbölcső átadás, ismeretterjesztő előadások és tematikus beszélgetések, interaktív játékok, illetve a hagyományos, páros biliárdversenyre is sor kerül. Szeretettel várnak minden érdeklődőt! 

HÁZASSÁG HETE GELENCÉN

Az idei Házasság Hete fő témájához igazodó előadásra, romantikus estre várják a házaspárokat Gelencén. 

HÁZASSÁG HETE GYERGYÓREMETÉN

Házasságokért felajánlott szentmisével és szentségimádással, Maradjunk együtt! című előadással ünneplik Gyergyóremetén a Házasság Hetét. A rendezvényt a gyergyóremetei családos közösség szervezi.

HÁZASSÁG HETE KILENCEDIK ALKALOMMAL

Lelkinappal, szentmisével és szentségimádásal kezdődik, majd házaspároknak szóló színes programsorozattal folytatódik a Házasság Hete Gyergyószentmiklóson. A rendezvények a helyi római-katolikus, református és unitárius egyházközösségek szervezésében zajlanak.

HÁZASSÁG HETE GYIMESFELSŐLOKON

A gyimesfelsőloki római-katolikus egyházközség szentségimádással, filmesttel és a bérmálkozásra készülő fiataloknak tartott előadással csatlakozik a házasság heti programsorozathoz.

HÁZASSÁG HETE GYIMESKÖZÉPLOKON

Házasságról, együttmaradásról szóló előadásokkal, romantikus vacsorával ünneplik a házasságokat Gyimesközéplokon. A helyi plébániai házasközösség által szervezett rendezvénysorozat az egyházközség  házaspárjaiért felajánlott ünnepi szentmisével zárul. 

Kérdésekkel, információkkal kapcsolatban Balázs Lórándnál és Marikánál a 0751 878 152-es, illetve a 0748 470 966-os telefonszámon lehet érdeklődni.

ELŐADÁSRA VÁRJÁK A KÉZDISZENTLÉLEKI HÁZASPÁROKAT

Házastársi kommunikációról szóló előadással készülnek a Házasság Hetére Kézdiszentléleken. A felső-háromszéki nagyközségben a rendezvénynek a római katolikus plébánia ad otthont. 

Jelentkezni, a részletek kapcsán érdeklődni Mátis Juditnál a 0757 723 837 telefonszámon lehet.

MINDEN ESTÉRE JUT EGY-EGY RENDEZVÉNY KÉZDIVÁSÁRHELYEN

Előadások, házaspároknak szánt foglalkozások, orgonakoncert és romantikus vacsora – egész hetes rendezvénysorozattal készülnek a Házasság Hetére Kézdivásárhelyen. 

HÁZASSÁG HETE A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

A kézdivásárhelyi református egyházközség alagsori termében „A sikeres és boldog házasság kulisszatitkai” címmel tart előadást Dérer Zsolt református lelkész, házassági tanácsadó és író, „A boldog házasság nagykönyve” című kötet szerzője.

 

HÁZASSÁGMÉLYÍTÉS MAROSLUDASON

Marosludason első alkalommal szervezik meg a Házasság Hete rendezvénysorozatot.

Szentmisével és szentségimádással indítanak. A héten meghívottk is lesznek: előadást tart Ft. Szénégető István, a családpasztorációs bizottság titkára, melyre együtt kapcsolódnak be a helyi római-katolikus és református egyházközösség tagjai. Tanuságtétellel készülnek: Orbán Mihály és neje, Margit, Máthé Mihály és neje, Emese, Rugina Szabolcs és neje, Gabi. A rendezvénysorozatot a helyi Hajdina néptáncegyüttes színvonalas előadása teszi felemelőbbé. Családos jótékonykodási kosarasbált is terveznek, majd hálaadó szentmisével és a házassági eskü megújításával zárják az idei házasságünnepet.

HELYI HÁZASKÖZÖSSÉG SZERVEZI A HÁZASSÁG HETÉT MAROSSZENTGYÖRGYÖN

Az „Életfa” marosszentgyörgyi családos közösség a Házasság Hete rendezvényeinek szervezője a helyi plébámián. A programban tanúságtétel, házaspáros séta és korcsolyázás, a házassági eskü megújítása is szerepel. 

HÁZASSÁGMÉLYÍTÉS MAROSSZENTKIRÁLYON

A Maros megyei településen a Házasság Hete rendezvényeinek szervezője a helyi református egyházközség. Ebből az alkalomból két előadást kínálnak az érdeklődőknek.

Gál Józsefné Szabó Tünde református lelkipásztor arról beszél, hogy mit kezdhetünk a házassággal, ha „kirepülnek” a gyerekek.

Veress Zsombor gyógyszerész-világutazó perui utazását mutatja be. Felesége, Pünkösti Csilla Emese arról számol be, hogy miként élte meg a család az apa hosszú távollétét, miképpen erősödött meg bennünk az egymáshoz tartozás érzése.

HÁZASSÁG HETE A MAROSVÁSÁRHELYI SZENT CSALÁD PLÉBÁNIÁN

A Házasság Hetére filmesttel, kapcsolatépítő műhellyel, táncos, kosaras házasbállal készülnek a marosvásárhely-remeteszegi Szent Család plébánián. A rendezvénysorozat az egyházközség  házaspárjaiért felajánlott ünnepi szentmisével zárul. 

A részvételi szándékot jelezzék a 0759 081 594-es telefonszámon Gergely Csillánál, de iratkozni a templomban elhelyezett listára, illetve ITT is lehet.

HÁZASSÁG HETE A MAROSVÁSÁRHELYI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS PLÉBÁNIÁN

HÁZASSÁG HETE NAGYVÁRADON

Tudta, hogy az idei a 15. alkalom, amikor magyar nyelvterületen is megrendezik a Házasság hetét február 13-20 között? Szívesen sétálna egyet párjával a nagyváradi püspöki palota kertjében – végigjárva a Házaspárok útját? Esetleg kíváncsi arra, milyen lehet most belülről a püspöki palota, és milyen különlegességeket rejtegethet házaspárok, családok számára a benne található kiállítás?

Telefonáljon és regisztráljon bátran február 11-ig: 0757-061-859.

A Nagyváradi Egyházmegye segédanyagai a Házasság Hetére:

HÁZAS-HÉT-PRÓBA

HÁZASPÁROK ÚTJA – képek

HÁZASPÁROK ÚTJA – hanganyag

HÁZASSÁG HETE OROSZHEGYEN

„Ha igazán szeretünk, akkor is hűségesek maradunk, amikor nehéz szeretni. – az idei Házasság Hete alapkönyve, a Maradjunk együtt! kötet szerzőjétől, Gary Chapmantől választott mottót  az oroszhegyi Szivárvány Közösség, akik idén is vállalták a házaspárok randevújának megszervezését.

A rendezvényre előzetes bejelentkezés szükséges február 16-ig Hajdó Mónikánál (0740 899 892) illetve Gergely Mesikénél (0742 865 926).

NAGYSZABÁSÚ PROGRAMSOROZAT SEPSISZENTGYÖRGYÖN

Idén a sepsiszentgyörgyi keresztény egyházak összefogva, az önkormányzat támogatásával rendezik meg a házasság heti programokat. Minden felekezet templomában sor kerül nyitó és záró istentiszteletre, illetve mindennap más gyülekezet ad helyet a soron következő programoknak.

HÁZAS KALANDTÚRA 9.0

A 2022. február 13-20. között megrendezendő Házasság Hetére készülve a Szatmári Püspökség Világiak Irodája idén is kalandtúrára hívja a házaspárokat.

Bár a Házasság Hete februárban kezdődik, a január 16. és február 22. között megszervezett Házas Kalandtúra 9.0 kiváló lehetőséget biztosít a pároknak, hogy megtanuljanak jobban odafigyelni egymásra, és a nehezebb, stresszesebb napokon is felfigyelhessenek házastársuk pozitív jellemvonásaira is.

Az elismert párkapcsolati szakértő, John Gottman inspirálta szeretet és csodálat öthetes tréningjén a különböző feladatok segítségével a résztvevő párok újra és újra rácsodálkozhatnak arra, hogy milyen jó, hogy vannak egymásnak.

A Kalandtúrán kapott feladatok elvégzése során tapasztaltakat egy-egy esti beszélgetés során a házastársak megoszthatják egymással, valamint lesznek olyan alkalmak, amelyekről fényképet, pár soros beszámolót kérnek a szervezők a hazassaghete.sm@gmail.com e-mail címre.

A részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linkre kattintva lehet elvégezni.

A résztvevők között három romantikus gyertyafényes vacsorát sorsolnak ki.

A feladatokkal kapcsolatos kérdésekkel, információkkal kapcsolatban a hazassaghete.sm@gmail.com e-mail címen vagy a +40 740 115 464-es telefonszámon lehet érdeklődni.

0

HÁZASSÁG HETE SZATMÁRNÉMETIBEN

A Házasság Hetének főbb eseményeit 2022. február 13. és 20. között szervezik meg Szatmárnémetiben. A színes programkínálatban minden házaspár találhat kedvérevalót.

Lepedus István, a Szatmári Egyházmegye Világiak Irodájának referense téring sorozattal várja a jelentkezőket, akik meg szeretnék tudni, mit tehetnek azért, hogy párkapcsolatuk még jobb legyen. A héten sor kerül még előadásra, filmvetítésre, kézműves programra, imádságra, a bátrabbaknak pedig Szerelemjáték címmel vetélkedővel készülnek a szervezők.

Február hónap folyamán, az érdeklődők, térítésmentesen igényelhetnek személyes párkapcsolati tanácsadást az alábbi elérhetőségeken info@lepedusistvan.com vagy 0740 115 464.

HÁZASSÁG HETE NAGYBÁNYÁN A SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA SZERVEZÉSÉBEN

Nagybányán egészhetes rendezvénysorozattal készülnek a házasságünnepre:

2022. február 13. – Vasárnap

10.00 – Nyitó szentmise házas- és jegyespárok liturgikus szolgálatával

2022. február 14. – Hétfő

19:00 – Kevesebb játszma, több intimitás – hogyan érjük el ezt? – Kooperációs tréning Lepedus Istvánnal (Philia Oázis étterem)

2022. február 15. – Kedd

19:00 – Szentségimádás házas- és jegyespárokért a Profcafe Strings vonósnégyessel (Szentháromság templom)

2022. február 16. – Szerda

18:30 – Szent József nagykilenced. Szentmise a Szt. József templomban

2022. február 17. – Csütörtök

19:00 – A házasság négy ígérete – Pajor András vetített előadása (Scheffler-ház)

2022. február 18. – Péntek

19:00 – Karaoké-est házaspároknak (Philia Oázis étterem)

2022. február 19. – Szombat

19:00 – Piano quartet előadás és tanúságtétel – Hegedűs Endre és Katalin valamint Baráz Ádám és Alisa Budapestről – Belépődíj: 50 RON/fő (Philia Oázis étterem)

2022. február 20. – Vasárnap

10:00 – Záró szentmise a Ványoló-család zenei szolgálatával.

NEGYEDIK ALKALOMMAL SZERVEZNEK HÁZASSÁG HETÉT SZENTEGYHÁZÁN ÉS KÁPOLNÁSFALUBAN

A 2022. február 8-a és 19-e között zajló program kezdeményezője a Szent Gellért Alapítvány. A szervező házaspárok: György Attila és Ida, Mag Ervin és Katalin, Gergely Balázs és Tímea, Ambrus József és Zsuzsánna, Péter Róbert és Emőke, Tókos Attila és Réka, akik abban bíznak, hogy az előző pár év alatt az egyre nagyobb érdeklődésnek örvendő rendezvény idén is népszerű lesz.

2022. február 8-a és 17-e között egy tíznapos online feladatsorral várják az érdeklődő házaspárokat. Regisztrálni egy ELEKTRONIKUS ŰRLAP segítségével lehet.

2022. február 18-án, pénteken Szentegyházán, február 19-én Kápolnásfaluban szerveznek gyertyafényes romantikus vacsorát a házaspároknak. További részleteket a rendezvény FACEBOOK-ESEMÉNYÉNÉL találnak.

HÁZASSÁG HETE SZÉKELYKERESZTÚRON

HÁZASSÁG HETE SZÉKELYSZENTKIRÁLYON ÉS SZÉKELYFANCSALON

A két udvarhelyszéki településen a székelyszentkirályi Szent István király plébánia szervez házasság- és családépítő programot, tematikus előadásokat.

ÉRTÉKES VAGY!

A Házasság Hetére szervezett programsorozat nyitányaként – február 12-én, szombaton – Székelyudvarhely vendége lesz a kiváló magyarországi neveléskutató, Dr. Uzsalyné Pécsi Rita, aki a Kis Szent Teréz templomban tart előadást. Tanításának címe: “Értékes vagy! Párkapcsolatunk és családi kapcsolataink hatása az önértékelésünkre.” Az előadást ifjaknak, jegyeseknek, házasoknak, egyedülállóknak, elváltaknak, özvegyeknek is ajánlák.

HÁZASSÁG HETE SZÉKELYUDVARHELYEN

Ha február, akkor Házasság Hete Székelyudvarhelyen. A programsorozat idén is egy lelkes csapat által kerül megszervezésre. Célja, hogy egy héten át a házasságra, annak értékére irányítsa a figyelmet, programjai által erősítse és gazdagítsa a házaspárok kapcsolatát. A programokra minden növekedni, lelkileg gazdagodni vágyó házaspárt szeretettel várnak!

HÁZASÁG HETE A TEMESVÁRI EGYHÁZMEGYÉBEN

A temesvári egyházmegyében egy héttel korábban – a romániai Házasság Hete időpontjához igazodva – február 7-e és 14-e között ünneplik a házasságot, szerveznek programokat a házaspároknak. A járványhelyzet miatt az idei programban nem szerepelnek nagyobb rendezvények, mivel a résztvevők száma beltérben, így a közösségi termekben és a templomokban is korlátozott.

Az egyházmegyei Családpasztorációs Iroda szervezésében az idei programok a következők:

 • Kalandtúra, amellyel kapcsolatban a házaspárok február 7-től az egyházmegye családpasztorációs irodájának közösségi oldalán találnak több információt.

 • Február 7-e és 28-a között a házaspárok a máriaradnai kegytemplomban járhatják végig kettesben a Házaspárok útját.

 • A helyi lelkipásztorok az egyházmegye több templomában szentmisét mutatnak be a családokért, és megáldják a résztvevő házaspárokat. A járványhelyzet miatt a családáldást nem csupán a Házasság Hete alkalmából, hanem február hónap minden vasárnapján kaphatnak a házaspárok.

A házasság hetén minden nap imádkozzunk közösen egyházmegyénk családjaiért!

0

KALANDTÚRA KETTESBEN

A temesvári egyházmegyében február 7-e és 14-e között tartják a Házasság Hete elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek keretében a házaspárok kalandtúrára indulhatnak kettesben.

 1. Ferenc pápa a szívén viseli a családokat és mindig szeretetteljesen szól hozzájuk. Arra kérünk titeket, hogy nézzétek meg közösen egyik ilyen üzenetét, buzdítását és beszéljétek meg, hogy mi érintett meg titeket. www.youtube.com

 2. A hős lovagok idején, fontos volt a családi címer! A címer tükrözte azokat a szimbólumokat, értékeket, amelyek számukra fontosak voltak. Melyek azok az értékek, amelyek a ti számotokra fontosak, mint család, mint férj és feleség: Isten, a gyermekek, a hit, a remény, a béke stb.?  Arra kérünk benneteket, hogy rajzoljátok le a saját családi címereteket, fényképezzétek le és küldjétek el nekünk.

 3. Ajándékozzátok meg egymást vagy tegyetek társatoknak egy szívességet. És hogy ne legyen ilyen könnyű ez a feladat, meséljétek el párotoknak, milyen gondolatok, érzések késztettek az adott ajándék kiválasztására vagy a szívesség megtételére.

 4. Mivel a mottónk Kéz a kézben, mi ketten együtt Istennel, induljatok romantikus sétára, és nézzétek meg együtt a naplementét vagy csodáljátok meg a csillagos eget. Elhangozhat egy szerelmi vallomás is.

 5. Égi Édesanyánk mindig anyai szeretettel vár minket. Most arra hív, hogy február 7-e és 28-a között zarándokoljatok el Máriaradnára és járjátok végig a templomban felállított Házaspárok útjának állomásait. Engedjük Égi Édesanyánkat, a Családok Királynőjét, hogy ezen a Házaspárok útján vezessen és tanítson minket. Osszuk meg párunkkal minden állomásnál, hogy mit érzünk!

 6. Töltsétek fel társatok szeretet-tankját! Hogyan lehet ezt megtenni? Úgy, hogy az ő szeretetnyelvét használva minél gyakrabban közlitek vele, hogy szeretitek őt. Ha még nem tudjátok, hogy társatoknak melyik az elsődleges szeretetnyelve az alábbi öt közül, akkor itt az ideje, hogy közösen kiderítsétek! Ezek a kérdések segíthetnek: Hogyan szeretném leginkább, hogy a társam kimutassa szeretetét? Mikor érzem azt, hogy a társam szeret?

ELISMERŐ SZAVAK: Az elismerő szavak verbális megerősítést nyújtanak a szeretett személy számára. Az elismerés vonatkozhat az illető személyiségére, külsejére vagy valamely cselekedetére, amelyet értünk vagy másokért tett. „Kedves tőled, hogy lemostad a kocsit. Igazán szép lett.” „Köszönöm, hogy kivitted a szemetet.” „Nagyszerűen áll neked ez a ruha.” „Imádom, hogy ilyen optimista vagy.” „Magával ragadó a mosolyod. Aki számára elsősorban az elismerés fejezi ki a szeretetet, az valósággal inni fogja dicsérő szavakat.

MINŐSÉGI IDŐ: A minőségi idő azt jelenti, hogy osztatlan figyelmünkkel tiszteljük meg partnerünket. A közös tévénézés nem ilyen, hiszen ilyenkor a figyelmünket nem egymásra fordítjuk. Amikor minőségi időt szeretnénk egymással eltölteni, ne legyen bekapcsolva a tévé, és ne lapozgassunk újságot sem. Beszélgetés közben nézzünk egymásra, és figyelmesen hallgassuk végig egymást. Minőségi idő lehet egy közös séta is, feltéve, hogy az együttlét a lényeg, nem csupán a mozgás. A minőségi idő azt fejezi ki, hogy szeretünk együtt lenni. Akár növényeket ültetünk a kertben, akár sátrazni megyünk hétvégén, azért tesszük, mert élvezzük egymás társaságát.

AJÁNDÉKOZÁS: Sokan akkor érzik leginkább a szeretetet, ha ajándékot kapnak. Az ajándék azt fejezi ki számukra, hogy partnerük gondolt rájuk akkor is, amikor éppen nem voltak együtt. Honnan tudhatjuk, hogy milyen ajándékkal szerezhetnénk örömet? Megfigyelhetjük, hogyan reagál, amikor másoktól ajándékot kap, vagy milyen megjegyzéseket tesz katalógusok böngészése vagy tévéreklámok közben. Akár meg is kérdezhetjük tőle, hogy sorolja fel, milyen ajándékokra vágyik. Az ajándéknak nem feltétlenül kell drágának lennie. Egy szál virág, egy doboz csokoládé, egy képeslap vagy egy könyv is kifejezheti szeretetünket.

SZÍVESSÉGEK: Aki a szívességek szeretetnyelvét beszéli, annak a tettek többet mondanak a szavaknál. Ha elismerő szavakat mondunk neki, valószínűleg ilyesmit gondol majd magában: „Ha szeretsz, miért nem segítesz a házimunkában?” Számára a kocsimosás, a fűnyírás, a porszívózás vagy a csecsemő pelenkázása fejezi ki a szeretetet. Ha azt akarjuk, hogy érezze törődésünket, figyeljük meg, milyen segítségre vágyik, majd tegyük azt rendszeresen.

TESTI ÉRINTÉS: A testi érintés azoknak fontos, akik számára a szeretet megnyilvánulása az, ha a párjuk kézen fogva sétál velük, őszintén megöleli, megsimogatja, megpuszilja vagy megcsókolja őket. A testi érintés érzelmi energiát közvetít azok számára, akiknek ez a szeretetnyelvük.

 1. Újítsátok meg a templomban a házasságkötéskor tett eskütöket. De, hogy ez a feladat se legyen könnyű, írjátok meg a saját esküszövegeteket. Ha akarjátok, megírhatjátok együtt vagy külön-külön.

 2. A házasságban Isten áldása a legfontosabb. Keressétek fel lelki atyátokat, és kérjetek áldást családotokra, házasságotokra, vágyaitokra, reményeitekre.

Forrás: www.gerhardus.ro

 „Igazán ünnepelni való a család, a házasság és az oda vezető út, a jegyesség. Annyi jövőnk van, amennyi egészséges házasságon alapuló család van az országban. ”

Bíró László ny. püspök

„A Házasság Hete folyamán döntsétek el, hogy együtt maradtok, és azon dolgoztok, hogy olyan házasságot hozzatok létre, amilyent mindig is kívántatok magatoknak. Ha úgy döntötök, hogy gazdagítjátok a házasságotokat, az nemcsak a ti javatokat szolgálja, hanem nagy hasznára válik a gyermekeiteknek is. Nyújtsatok nekik példát az egészséges házasságról, ahol a férj és a feleség arra törekszik, hogy gazdagítsa egymás életét.”

Gary Chapman, amerikai író, párkapcsolati szakértő

„A házasság: szentség. Isteni kegyelem által kezdeményezett és a felek kölcsönös beleegyezésével létrejövő életközösség, hivatás és küldetés az Egyházban. Csakis természetfeletti vonatkozásában érthető, hogy alapja a szeretet, éltetője a szeretet, célja a szeretet, hogy a házasság élethosszig tartó elköteleződés, hogy ez a kapcsolat nyitott az életre, gyermekek születnek a világra, mely által gyarapszik és szépül a világ.”

Szénégető István plébános, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs bizottságának titkára

„Házasság szavunk a férfi és a nő egymás iránti elköteleződését is jelzi, hiszen a házasság egy közös lelki-szellemi házépítés, az esküvő az ünnepélyes alapkőletétel. Ebbe az alapba sok minden bekerül: az egymás iránti szerelem, a baráti szeretet, a közös álmok, a tehetségük, a szülők és barátok imái, erkölcsi és anyagi támogatásuk. A legfontosabb azonban, hogy Isten jelen legyen életük közös házában. Ő ad szilárdságot, biztonságot, erőt ahhoz, hogy egy életen át kitartsanak egymás mellett.”

Marton Zsolt püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának vezetője

„Az első tíz év a mennyiségi növekedés ideje volt, az elkövetkező tíz év pedig a várakozások szerint a minőségi növekedésé lesz. A több millió lakost elérő Házasság Hete mozgalomnak – a kormányzati intézkedések mellett – a pozitív, sikeres életpéldák és a párkapcsolati problémakezelés elérhetővé tétele révén jelentős szerepe van a házasságkötések számának növekedésében.”

Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója

„A Házasság Hete azoknak is szól, akiknek most nehéz, mert mondjuk ki: nem mindig olyan mosolygós ez az út; van olyan, hogy eltávolodunk egymástól. Nagyon nehéz lehet, amikor az egyikünk nagyon beteg, vagy esetleg komoly bűnt követett el ellenünk. (…) Ilyenkor tele vagyunk érzelmekkel, indulatokkal, félelmekkel, sértődöttek vagyunk, üresnek, megalázottnak érezzük magunkat. Ezeket az erős érzelmeket, mint egy függönyt, húzzuk szét, hogy szóhoz juthasson az Isten.”

Papp Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus